#d4de1e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d4de1e由83.14%红色,87.06%绿色和11.76%蓝色组成,十进制红色值为212,绿色值为222,蓝色值为30。在CMKY色彩空间中,他由4.5%青色,0.0%品红色,86.49%黄色和12.94%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccc33

  • R 83.1
  • G 87.1
  • B 11.8
  RGB 百分比
  • C 4.5
  • M 0.0
  • Y 86.5
  • K 12.9
  CMYK 百分比

#d4de1e 颜色转换

#d4de1e十进制的RGB值为R:212, G:222, B:30。 CMYK值为C:4.505, M:0.0, Y: 86.486, K: 12.941

RGB 212, 222, 30
百分比 83.14%, 87.06%, 11.76%
十六进制 d4de1e
十进制 13950494
二进制 11010100,11011110,00011110
CMYK 4.505, 0.0, 86.486, 12.941
CMYK百分比 5%, 0%, 86%, 13%
CMY 0.169, 0.129, 0.882
CMY百分比 17%, 13%, 88%
HSL 63.13°, 76.19, 49.41
HSV (or HSB) 63.13°, 86.48599999999999, 87.06
XYZ 53.507, 66.334, 11.213
xyY 0.408, 0.506, 66.334
CIE-LAB 85.167, -23.211, 80.678
CIE-LUV 85.167, -0.068, 92.277
CIE-LCH/LCHab 85.167, 83.951, 106.051
CIE-LUV/LCHuv 85.167, 92.277, 90.042
Hunter-Lab 81.446, -25.262, 48.849
YIQ 197.122, 55.7306, -61.8654
YUV 197.122, -82.23848, 13.05192
网页安全色 #cccc33
颜色名称

#d4de1e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d4de1e 相似颜色

相似颜色

#d4de1e 色度/色彩

至黑
至白

#d4de1e 色调

色调变化

#d4de1e HTML/CSS代码

#d4de1e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d4de1e.

<span style="color:#d4de1e;">文本</span>
#d4de1e 背景颜色

此段背景颜色为 #d4de1e.

<p style="background-color:#d4de1e;">文本</p>
#d4de1e 边框颜色

这个边框颜色为 #d4de1e.

<div style="border:1px solid #d4de1e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d4de1e;}
.background {background-color:#d4de1e;}
.border {border:1px solid #d4de1e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉