#d4e07d 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d4e07d由83.14%红色,87.84%绿色和49.02%蓝色组成,十进制红色值为212,绿色值为224,蓝色值为125。在CMKY色彩空间中,他由5.36%青色,0.0%品红色,44.2%黄色和12.16%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccc66

  • R 83.1
  • G 87.8
  • B 49.0
  RGB 百分比
  • C 5.4
  • M 0.0
  • Y 44.2
  • K 12.2
  CMYK 百分比

#d4e07d 颜色转换

#d4e07d十进制的RGB值为R:212, G:224, B:125。 CMYK值为C:5.357, M:0.0, Y: 44.196, K: 12.157

RGB 212, 224, 125
百分比 83.14%, 87.84%, 49.02%
十六进制 d4e07d
十进制 13951101
二进制 11010100,11100000,01111101
CMYK 5.357, 0.0, 44.196, 12.157
CMYK百分比 5%, 0%, 44%, 12%
CMY 0.169, 0.122, 0.51
CMY百分比 17%, 12%, 51%
HSL 67.27°, 61.49, 68.43
HSV (or HSB) 67.27°, 44.196000000000005, 87.84
XYZ 57.508, 68.789, 29.649
xyY 0.369, 0.441, 68.789
CIE-LAB 86.399, -18.482, 46.918
CIE-LUV 86.399, -2.938, 64.119
CIE-LCH/LCHab 86.399, 50.427, 111.5
CIE-LUV/LCHuv 86.399, 64.187, 92.623
Hunter-Lab 82.939, -21.376, 36.863
YIQ 209.126, 24.6579, -33.3468
YUV 209.126, -41.3962, 2.52099
网页安全色 #cccc66
颜色名称

#d4e07d 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d4e07d 相似颜色

相似颜色

#d4e07d 色度/色彩

至黑
至白

#d4e07d 色调

色调变化

#d4e07d HTML/CSS代码

#d4e07d 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d4e07d.

<span style="color:#d4e07d;">文本</span>
#d4e07d 背景颜色

此段背景颜色为 #d4e07d.

<p style="background-color:#d4e07d;">文本</p>
#d4e07d 边框颜色

这个边框颜色为 #d4e07d.

<div style="border:1px solid #d4e07d;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d4e07d;}
.background {background-color:#d4e07d;}
.border {border:1px solid #d4e07d;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉