#d4e0d9 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d4e0d9由83.14%红色,87.84%绿色和85.1%蓝色组成,十进制红色值为212,绿色值为224,蓝色值为217。在CMKY色彩空间中,他由5.36%青色,0.0%品红色,3.12%黄色和12.16%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 83.1
  • G 87.8
  • B 85.1
  RGB 百分比
  • C 5.4
  • M 0.0
  • Y 3.1
  • K 12.2
  CMYK 百分比

#d4e0d9 颜色转换

#d4e0d9十进制的RGB值为R:212, G:224, B:217。 CMYK值为C:5.357, M:0.0, Y: 3.125, K: 12.157

RGB 212, 224, 217
百分比 83.14%, 87.84%, 85.1%
十六进制 d4e0d9
十进制 13951193
二进制 11010100,11100000,11011001
CMYK 5.357, 0.0, 3.125, 12.157
CMYK百分比 5%, 0%, 3%, 12%
CMY 0.169, 0.122, 0.149
CMY百分比 17%, 12%, 15%
HSL 145.0°, 16.22, 85.49
HSV (or HSB) 145.0°, 5.357, 87.84
XYZ 66.329, 72.318, 76.106
xyY 0.309, 0.337, 72.318
CIE-LAB 88.121, -5.301, 2.025
CIE-LUV 88.121, -6.301, 4.011
CIE-LCH/LCHab 88.121, 5.675, 159.088
CIE-LUV/LCHuv 88.121, 7.469, 147.52
Hunter-Lab 85.04, -9.594, 6.466
YIQ 219.614, -4.9017, -4.7164
YUV 219.614, -1.2842, -6.67993
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#d4e0d9 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d4e0d9 相似颜色

相似颜色

#d4e0d9 色度/色彩

至黑
至白

#d4e0d9 色调

色调变化

#d4e0d9 HTML/CSS代码

#d4e0d9 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d4e0d9.

<span style="color:#d4e0d9;">文本</span>
#d4e0d9 背景颜色

此段背景颜色为 #d4e0d9.

<p style="background-color:#d4e0d9;">文本</p>
#d4e0d9 边框颜色

这个边框颜色为 #d4e0d9.

<div style="border:1px solid #d4e0d9;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d4e0d9;}
.background {background-color:#d4e0d9;}
.border {border:1px solid #d4e0d9;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉