#d51cd5 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d51cd5由83.53%红色,10.98%绿色和83.53%蓝色组成,十进制红色值为213,绿色值为28,蓝色值为213。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,86.85%品红色,0.0%黄色和16.47%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc33cc

  • R 83.5
  • G 11.0
  • B 83.5
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 86.9
  • Y 0.0
  • K 16.5
  CMYK 百分比

#d51cd5 颜色转换

#d51cd5十进制的RGB值为R:213, G:28, B:213。 CMYK值为C:0.0, M:86.855, Y: 0.0, K: 16.471

RGB 213, 28, 213
百分比 83.53%, 10.98%, 83.53%
十六进制 d51cd5
十进制 13966549
二进制 11010101,00011100,11010101
CMYK 0.0, 86.855, 0.0, 16.471
CMYK百分比 0%, 87%, 0%, 16%
CMY 0.165, 0.89, 0.165
CMY百分比 16%, 89%, 16%
HSL 300.0°, 76.76, 47.26
HSV (or HSB) 300.0°, 86.854, 83.53
XYZ 39.865, 19.783, 64.666
xyY 0.321, 0.159, 19.783
CIE-LAB 51.591, 82.93, -51.576
CIE-LUV 51.591, 68.867, -89.054
CIE-LCH/LCHab 51.591, 97.66, 328.122
CIE-LUV/LCHuv 51.591, 112.576, 307.715
Hunter-Lab 44.479, 82.148, -55.065
YIQ 104.405, 50.801, 96.6995
YUV 104.405, 53.44123, 95.27315
网页安全色 #cc33cc
颜色名称

#d51cd5 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d51cd5 相似颜色

相似颜色

#d51cd5 色度/色彩

至黑
至白

#d51cd5 色调

色调变化

#d51cd5 HTML/CSS代码

#d51cd5 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d51cd5.

<span style="color:#d51cd5;">文本</span>
#d51cd5 背景颜色

此段背景颜色为 #d51cd5.

<p style="background-color:#d51cd5;">文本</p>
#d51cd5 边框颜色

这个边框颜色为 #d51cd5.

<div style="border:1px solid #d51cd5;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d51cd5;}
.background {background-color:#d51cd5;}
.border {border:1px solid #d51cd5;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉