#d51d7e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d51d7e由83.53%红色,11.37%绿色和49.41%蓝色组成,十进制红色值为213,绿色值为29,蓝色值为126。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,86.38%品红色,40.84%黄色和16.47%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc3366

  • R 83.5
  • G 11.4
  • B 49.4
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 86.4
  • Y 40.8
  • K 16.5
  CMYK 百分比

#d51d7e 颜色转换

#d51d7e十进制的RGB值为R:213, G:29, B:126。 CMYK值为C:0.0, M:86.384, Y: 40.844, K: 16.471

RGB 213, 29, 126
百分比 83.53%, 11.37%, 49.41%
十六进制 d51d7e
十进制 13966718
二进制 11010101,00011101,01111110
CMYK 0.0, 86.384, 40.844, 16.471
CMYK百分比 0%, 86%, 41%, 16%
CMY 0.165, 0.886, 0.506
CMY百分比 16%, 89%, 51%
HSL 328.37°, 76.03, 47.45
HSV (or HSB) 328.37°, 86.385, 83.53
XYZ 31.647, 16.535, 21.263
xyY 0.456, 0.238, 16.535
CIE-LAB 47.668, 72.118, -6.261
CIE-LUV 47.668, 105.798, -21.725
CIE-LCH/LCHab 47.668, 72.389, 355.038
CIE-LUV/LCHuv 47.668, 108.005, 348.396
Hunter-Lab 40.663, 67.762, -2.539
YIQ 95.074, 78.4795, 69.1024
YUV 95.074, 15.22037, 103.45903
网页安全色 #cc3366
颜色名称

#d51d7e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d51d7e 相似颜色

相似颜色

#d51d7e 色度/色彩

至黑
至白

#d51d7e 色调

色调变化

#d51d7e HTML/CSS代码

#d51d7e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d51d7e.

<span style="color:#d51d7e;">文本</span>
#d51d7e 背景颜色

此段背景颜色为 #d51d7e.

<p style="background-color:#d51d7e;">文本</p>
#d51d7e 边框颜色

这个边框颜色为 #d51d7e.

<div style="border:1px solid #d51d7e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d51d7e;}
.background {background-color:#d51d7e;}
.border {border:1px solid #d51d7e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉