#d59cbc 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d59cbc由83.53%红色,61.18%绿色和73.73%蓝色组成,十进制红色值为213,绿色值为156,蓝色值为188。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,26.76%品红色,11.74%黄色和16.47%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc99cc

  • R 83.5
  • G 61.2
  • B 73.7
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 26.8
  • Y 11.7
  • K 16.5
  CMYK 百分比

#d59cbc 颜色转换

#d59cbc十进制的RGB值为R:213, G:156, B:188。 CMYK值为C:0.0, M:26.761, Y: 11.737, K: 16.471

RGB 213, 156, 188
百分比 83.53%, 61.18%, 73.73%
十六进制 d59cbc
十进制 13999292
二进制 11010101,10011100,10111100
CMYK 0.0, 26.761, 11.737, 16.471
CMYK百分比 0%, 27%, 12%, 16%
CMY 0.165, 0.388, 0.263
CMY百分比 16%, 39%, 26%
HSL 326.31°, 40.43, 72.35
HSV (or HSB) 326.31°, 26.761000000000003, 83.53
XYZ 48.405, 41.556, 53.045
xyY 0.338, 0.291, 41.556
CIE-LAB 70.563, 26.172, -8.124
CIE-LUV 70.563, 32.283, -16.703
CIE-LCH/LCHab 70.563, 27.404, 342.754
CIE-LUV/LCHuv 70.563, 36.348, 332.643
Hunter-Lab 64.464, 21.223, -3.664
YIQ 176.691, 23.6847, 22.0139
YUV 176.691, 5.56715, 31.85468
网页安全色 #cc99cc
颜色名称

#d59cbc 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d59cbc 相似颜色

相似颜色

#d59cbc 色度/色彩

至黑
至白

#d59cbc 色调

色调变化

#d59cbc HTML/CSS代码

#d59cbc 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d59cbc.

<span style="color:#d59cbc;">文本</span>
#d59cbc 背景颜色

此段背景颜色为 #d59cbc.

<p style="background-color:#d59cbc;">文本</p>
#d59cbc 边框颜色

这个边框颜色为 #d59cbc.

<div style="border:1px solid #d59cbc;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d59cbc;}
.background {background-color:#d59cbc;}
.border {border:1px solid #d59cbc;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉