#d5b3dc 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d5b3dc由83.53%红色,70.2%绿色和86.27%蓝色组成,十进制红色值为213,绿色值为179,蓝色值为220。在CMKY色彩空间中,他由3.18%青色,18.64%品红色,0.0%黄色和13.72%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 83.5
  • G 70.2
  • B 86.3
  RGB 百分比
  • C 3.2
  • M 18.6
  • Y 0.0
  • K 13.7
  CMYK 百分比

#d5b3dc 颜色转换

#d5b3dc十进制的RGB值为R:213, G:179, B:220。 CMYK值为C:3.183, M:18.637, Y: 0.0, K: 13.725

RGB 213, 179, 220
百分比 83.53%, 70.2%, 86.27%
十六进制 d5b3dc
十进制 14005212
二进制 11010101,10110011,11011100
CMYK 3.183, 18.637, 0.0, 13.725
CMYK百分比 3%, 19%, 0%, 14%
CMY 0.165, 0.298, 0.137
CMY百分比 16%, 30%, 14%
HSL 289.76°, 36.94, 78.23
HSV (or HSB) 289.76°, 18.636, 86.28
XYZ 56.477, 51.554, 74.682
xyY 0.309, 0.282, 51.554
CIE-LAB 77.014, 19.432, -16.012
CIE-LUV 77.014, 16.546, -28.086
CIE-LCH/LCHab 77.014, 25.18, 320.512
CIE-LUV/LCHuv 77.014, 32.597, 300.503
Hunter-Lab 71.801, 14.751, -11.408
YIQ 193.84, 7.0873, 19.9502
YUV 193.84, 12.87537, 16.80959
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#d5b3dc 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d5b3dc 相似颜色

相似颜色

#d5b3dc 色度/色彩

至黑
至白

#d5b3dc 色调

色调变化

#d5b3dc HTML/CSS代码

#d5b3dc 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d5b3dc.

<span style="color:#d5b3dc;">文本</span>
#d5b3dc 背景颜色

此段背景颜色为 #d5b3dc.

<p style="background-color:#d5b3dc;">文本</p>
#d5b3dc 边框颜色

这个边框颜色为 #d5b3dc.

<div style="border:1px solid #d5b3dc;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d5b3dc;}
.background {background-color:#d5b3dc;}
.border {border:1px solid #d5b3dc;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉