#d5bec6 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d5bec6由83.53%红色,74.51%绿色和77.65%蓝色组成,十进制红色值为213,绿色值为190,蓝色值为198。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,10.8%品红色,7.04%黄色和16.47%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 83.5
  • G 74.5
  • B 77.6
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 10.8
  • Y 7.0
  • K 16.5
  CMYK 百分比

#d5bec6 颜色转换

#d5bec6十进制的RGB值为R:213, G:190, B:198。 CMYK值为C:0.0, M:10.797, Y: 7.042, K: 16.471

RGB 213, 190, 198
百分比 83.53%, 74.51%, 77.65%
十六进制 d5bec6
十进制 14008006
二进制 11010101,10111110,11000110
CMYK 0.0, 10.797, 7.042, 16.471
CMYK百分比 0%, 11%, 7%, 16%
CMY 0.165, 0.255, 0.224
CMY百分比 16%, 25%, 22%
HSL 339.13°, 21.5, 79.02
HSV (or HSB) 339.13°, 10.798, 83.53
XYZ 56.046, 55.051, 61.096
xyY 0.325, 0.32, 55.051
CIE-LAB 79.071, 9.492, -1.046
CIE-LUV 79.071, 12.992, -3.248
CIE-LCH/LCHab 79.071, 9.55, 353.71
CIE-LUV/LCHuv 79.071, 13.392, 345.963
Hunter-Lab 74.196, 4.99, 3.116
YIQ 197.789, 11.1353, 7.3541
YUV 197.789, 0.10591, 13.34492
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#d5bec6 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d5bec6 相似颜色

相似颜色

#d5bec6 色度/色彩

至黑
至白

#d5bec6 色调

色调变化

#d5bec6 HTML/CSS代码

#d5bec6 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d5bec6.

<span style="color:#d5bec6;">文本</span>
#d5bec6 背景颜色

此段背景颜色为 #d5bec6.

<p style="background-color:#d5bec6;">文本</p>
#d5bec6 边框颜色

这个边框颜色为 #d5bec6.

<div style="border:1px solid #d5bec6;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d5bec6;}
.background {background-color:#d5bec6;}
.border {border:1px solid #d5bec6;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉