#d5bf7d 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d5bf7d由83.53%红色,74.9%绿色和49.02%蓝色组成,十进制红色值为213,绿色值为191,蓝色值为125。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,10.33%品红色,41.31%黄色和16.47%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccc66

  • R 83.5
  • G 74.9
  • B 49.0
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 10.3
  • Y 41.3
  • K 16.5
  CMYK 百分比

#d5bf7d 颜色转换

#d5bf7d十进制的RGB值为R:213, G:191, B:125。 CMYK值为C:0.0, M:10.328, Y: 41.314, K: 16.471

RGB 213, 191, 125
百分比 83.53%, 74.9%, 49.02%
十六进制 d5bf7d
十进制 14008189
二进制 11010101,10111111,01111101
CMYK 0.0, 10.328, 41.314, 16.471
CMYK百分比 0%, 10%, 41%, 16%
CMY 0.165, 0.251, 0.51
CMY百分比 16%, 25%, 51%
HSL 45.0°, 51.16, 66.27
HSV (or HSB) 45.0°, 41.315000000000005, 83.53
XYZ 49.773, 52.89, 26.988
xyY 0.384, 0.408, 52.89
CIE-LAB 77.81, -1.338, 36.109
CIE-LUV 77.81, 17.81, 47.316
CIE-LCH/LCHab 77.81, 36.133, 92.122
CIE-LUV/LCHuv 77.81, 50.557, 69.373
Hunter-Lab 72.725, -5.105, 28.906
YIQ 190.054, 34.3156, -15.8862
YUV 190.054, -32.01095, 20.13066
网页安全色 #cccc66
颜色名称

#d5bf7d 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d5bf7d 相似颜色

相似颜色

#d5bf7d 色度/色彩

至黑
至白

#d5bf7d 色调

色调变化

#d5bf7d HTML/CSS代码

#d5bf7d 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d5bf7d.

<span style="color:#d5bf7d;">文本</span>
#d5bf7d 背景颜色

此段背景颜色为 #d5bf7d.

<p style="background-color:#d5bf7d;">文本</p>
#d5bf7d 边框颜色

这个边框颜色为 #d5bf7d.

<div style="border:1px solid #d5bf7d;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d5bf7d;}
.background {background-color:#d5bf7d;}
.border {border:1px solid #d5bf7d;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉