#d5c1cc 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d5c1cc由83.53%红色,75.69%绿色和80.0%蓝色组成,十进制红色值为213,绿色值为193,蓝色值为204。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,9.39%品红色,4.22%黄色和16.47%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 83.5
  • G 75.7
  • B 80.0
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 9.4
  • Y 4.2
  • K 16.5
  CMYK 百分比

#d5c1cc 颜色转换

#d5c1cc十进制的RGB值为R:213, G:193, B:204。 CMYK值为C:0.0, M:9.39, Y: 4.225, K: 16.471

RGB 213, 193, 204
百分比 83.53%, 75.69%, 80.0%
十六进制 d5c1cc
十进制 14008780
二进制 11010101,11000001,11001100
CMYK 0.0, 9.39, 4.225, 16.471
CMYK百分比 0%, 9%, 4%, 16%
CMY 0.165, 0.243, 0.2
CMY百分比 16%, 24%, 20%
HSL 327.0°, 19.23, 79.61
HSV (or HSB) 327.0°, 9.39, 83.53
XYZ 57.408, 56.646, 65.033
xyY 0.321, 0.316, 56.646
CIE-LAB 79.98, 8.942, -2.948
CIE-LUV 79.98, 10.916, -6.023
CIE-LCH/LCHab 79.98, 9.416, 341.755
CIE-LUV/LCHuv 79.98, 12.468, 331.112
Hunter-Lab 75.264, 4.441, 1.454
YIQ 200.234, 8.3837, 7.6532
YUV 200.234, 1.85533, 11.19989
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#d5c1cc 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d5c1cc 相似颜色

相似颜色

#d5c1cc 色度/色彩

至黑
至白

#d5c1cc 色调

色调变化

#d5c1cc HTML/CSS代码

#d5c1cc 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d5c1cc.

<span style="color:#d5c1cc;">文本</span>
#d5c1cc 背景颜色

此段背景颜色为 #d5c1cc.

<p style="background-color:#d5c1cc;">文本</p>
#d5c1cc 边框颜色

这个边框颜色为 #d5c1cc.

<div style="border:1px solid #d5c1cc;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d5c1cc;}
.background {background-color:#d5c1cc;}
.border {border:1px solid #d5c1cc;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉