#d5cac1 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d5cac1由83.53%红色,79.22%绿色和75.69%蓝色组成,十进制红色值为213,绿色值为202,蓝色值为193。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,5.16%品红色,9.39%黄色和16.47%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 83.5
  • G 79.2
  • B 75.7
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 5.2
  • Y 9.4
  • K 16.5
  CMYK 百分比

#d5cac1 颜色转换

#d5cac1十进制的RGB值为R:213, G:202, B:193。 CMYK值为C:0.0, M:5.163, Y: 9.39, K: 16.471

RGB 213, 202, 193
百分比 83.53%, 79.22%, 75.69%
十六进制 d5cac1
十进制 14011073
二进制 11010101,11001010,11000001
CMYK 0.0, 5.163, 9.39, 16.471
CMYK百分比 0%, 5%, 9%, 16%
CMY 0.165, 0.208, 0.243
CMY百分比 16%, 21%, 24%
HSL 27.0°, 19.23, 79.61
HSV (or HSB) 27.0°, 9.39, 83.53
XYZ 58.185, 60.238, 59.011
xyY 0.328, 0.339, 60.238
CIE-LAB 81.967, 2.275, 5.847
CIE-LUV 81.967, 6.964, 8.241
CIE-LCH/LCHab 81.967, 6.274, 68.738
CIE-LUV/LCHuv 81.967, 10.789, 49.801
Hunter-Lab 77.613, -2.005, 9.25
YIQ 204.263, 9.4466, -0.4743
YUV 204.263, -5.54041, 7.66509
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#d5cac1 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d5cac1 相似颜色

相似颜色

#d5cac1 色度/色彩

至黑
至白

#d5cac1 色调

色调变化

#d5cac1 HTML/CSS代码

#d5cac1 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d5cac1.

<span style="color:#d5cac1;">文本</span>
#d5cac1 背景颜色

此段背景颜色为 #d5cac1.

<p style="background-color:#d5cac1;">文本</p>
#d5cac1 边框颜色

这个边框颜色为 #d5cac1.

<div style="border:1px solid #d5cac1;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d5cac1;}
.background {background-color:#d5cac1;}
.border {border:1px solid #d5cac1;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉