#d5cbc2 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d5cbc2由83.53%红色,79.61%绿色和76.08%蓝色组成,十进制红色值为213,绿色值为203,蓝色值为194。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,4.69%品红色,8.92%黄色和16.47%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 83.5
  • G 79.6
  • B 76.1
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 4.7
  • Y 8.9
  • K 16.5
  CMYK 百分比

#d5cbc2 颜色转换

#d5cbc2十进制的RGB值为R:213, G:203, B:194。 CMYK值为C:0.0, M:4.694, Y: 8.92, K: 16.471

RGB 213, 203, 194
百分比 83.53%, 79.61%, 76.08%
十六进制 d5cbc2
十进制 14011330
二进制 11010101,11001011,11000010
CMYK 0.0, 4.694, 8.92, 16.471
CMYK百分比 0%, 5%, 9%, 16%
CMY 0.165, 0.204, 0.239
CMY百分比 16%, 20%, 24%
HSL 28.42°, 18.45, 79.8
HSV (or HSB) 28.42°, 8.92, 83.53
XYZ 58.533, 60.753, 59.679
xyY 0.327, 0.339, 60.753
CIE-LAB 82.246, 1.917, 5.715
CIE-LUV 82.246, 6.362, 8.119
CIE-LCH/LCHab 82.246, 6.028, 71.454
CIE-LUV/LCHuv 82.246, 10.315, 51.916
Hunter-Lab 77.945, -2.358, 9.165
YIQ 204.964, 8.8507, -0.6858
YUV 204.964, -5.39327, 7.05009
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#d5cbc2 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d5cbc2 相似颜色

相似颜色

#d5cbc2 色度/色彩

至黑
至白

#d5cbc2 色调

色调变化

#d5cbc2 HTML/CSS代码

#d5cbc2 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d5cbc2.

<span style="color:#d5cbc2;">文本</span>
#d5cbc2 背景颜色

此段背景颜色为 #d5cbc2.

<p style="background-color:#d5cbc2;">文本</p>
#d5cbc2 边框颜色

这个边框颜色为 #d5cbc2.

<div style="border:1px solid #d5cbc2;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d5cbc2;}
.background {background-color:#d5cbc2;}
.border {border:1px solid #d5cbc2;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉