#d5cbc4 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d5cbc4由83.53%红色,79.61%绿色和76.86%蓝色组成,十进制红色值为213,绿色值为203,蓝色值为196。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,4.69%品红色,7.98%黄色和16.47%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 83.5
  • G 79.6
  • B 76.9
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 4.7
  • Y 8.0
  • K 16.5
  CMYK 百分比

#d5cbc4 颜色转换

#d5cbc4十进制的RGB值为R:213, G:203, B:196。 CMYK值为C:0.0, M:4.694, Y: 7.98, K: 16.471

RGB 213, 203, 196
百分比 83.53%, 79.61%, 76.86%
十六进制 d5cbc4
十进制 14011332
二进制 11010101,11001011,11000100
CMYK 0.0, 4.694, 7.98, 16.471
CMYK百分比 0%, 5%, 8%, 16%
CMY 0.165, 0.204, 0.231
CMY百分比 16%, 20%, 23%
HSL 24.71°, 16.83, 80.2
HSV (or HSB) 24.71°, 7.981000000000001, 83.53
XYZ 58.759, 60.844, 60.87
xyY 0.326, 0.337, 60.844
CIE-LAB 82.295, 2.255, 4.716
CIE-LUV 82.295, 6.231, 6.602
CIE-LCH/LCHab 82.295, 5.227, 64.45
CIE-LUV/LCHuv 82.295, 9.078, 46.658
Hunter-Lab 78.003, -2.042, 8.334
YIQ 205.192, 8.2081, -0.0634
YUV 205.192, -4.52127, 6.85007
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#d5cbc4 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d5cbc4 相似颜色

相似颜色

#d5cbc4 色度/色彩

至黑
至白

#d5cbc4 色调

色调变化

#d5cbc4 HTML/CSS代码

#d5cbc4 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d5cbc4.

<span style="color:#d5cbc4;">文本</span>
#d5cbc4 背景颜色

此段背景颜色为 #d5cbc4.

<p style="background-color:#d5cbc4;">文本</p>
#d5cbc4 边框颜色

这个边框颜色为 #d5cbc4.

<div style="border:1px solid #d5cbc4;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d5cbc4;}
.background {background-color:#d5cbc4;}
.border {border:1px solid #d5cbc4;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉