#d5d5ca 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d5d5ca由83.53%红色,83.53%绿色和79.22%蓝色组成,十进制红色值为213,绿色值为213,蓝色值为202。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,0.0%品红色,5.16%黄色和16.47%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 83.5
  • G 83.5
  • B 79.2
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 0.0
  • Y 5.2
  • K 16.5
  CMYK 百分比

#d5d5ca 颜色转换

#d5d5ca十进制的RGB值为R:213, G:213, B:202。 CMYK值为C:0.0, M:0.0, Y: 5.163, K: 16.471

RGB 213, 213, 202
百分比 83.53%, 83.53%, 79.22%
十六进制 d5d5ca
十进制 14013898
二进制 11010101,11010101,11001010
CMYK 0.0, 0.0, 5.163, 16.471
CMYK百分比 0%, 0%, 5%, 16%
CMY 0.165, 0.165, 0.208
CMY百分比 16%, 16%, 21%
HSL 60.0°, 11.58, 81.37
HSV (or HSB) 60.0°, 5.164, 83.53
XYZ 61.894, 65.999, 65.352
xyY 0.32, 0.342, 65.999
CIE-LAB 84.996, -1.943, 5.424
CIE-LUV 84.996, 0.605, 8.443
CIE-LCH/LCHab 84.996, 5.762, 109.712
CIE-LUV/LCHuv 84.996, 8.465, 85.904
Hunter-Lab 81.24, -6.177, 9.173
YIQ 211.746, 3.5343, -3.4232
YUV 211.746, -4.79387, 1.10011
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#d5d5ca 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d5d5ca 相似颜色

相似颜色

#d5d5ca 色度/色彩

至黑
至白

#d5d5ca 色调

色调变化

#d5d5ca HTML/CSS代码

#d5d5ca 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d5d5ca.

<span style="color:#d5d5ca;">文本</span>
#d5d5ca 背景颜色

此段背景颜色为 #d5d5ca.

<p style="background-color:#d5d5ca;">文本</p>
#d5d5ca 边框颜色

这个边框颜色为 #d5d5ca.

<div style="border:1px solid #d5d5ca;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d5d5ca;}
.background {background-color:#d5d5ca;}
.border {border:1px solid #d5d5ca;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉