#d5d6e0 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d5d6e0由83.53%红色,83.92%绿色和87.84%蓝色组成,十进制红色值为213,绿色值为214,蓝色值为224。在CMKY色彩空间中,他由4.91%青色,4.46%品红色,0.0%黄色和12.16%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R83.5
  • G83.9
  • B87.8
  RGB 百分比
  • C4.9
  • M4.5
  • Y0.0
  • K12.2
  CMYK 百分比

#d5d6e0 颜色转换

#d5d6e0十进制的RGB值为R:213, G:214, B:224。 CMYK值为C:4.911, M:4.464, Y: 0.0, K: 12.157

RGB213, 214, 224
百分比83.53%, 83.92%, 87.84%
十六进制d5d6e0
十进制14014176
二进制11010101,11010110,11100000
CMYK4.911, 4.464, 0.0, 12.157
CMYK百分比5%, 4%, 0%, 12%
CMY0.165, 0.161, 0.122
CMY百分比16%, 16%, 12%
HSL234.55°, 15.07, 85.69
HSV (or HSB)234.55°, 4.9110000000000005, 87.84
XYZ64.939, 67.621, 80.148
xyY0.305, 0.318, 67.621
CIE-LAB85.817, 1.513, -5.036
CIE-LUV85.817, -1.127, -8.008
CIE-LCH/LCHab85.817, 5.258, 286.725
CIE-LUV/LCHuv85.817, 8.087, 261.989
Hunter-Lab82.232, -2.943, -0.225
YIQ214.841, -3.8089, 2.9005
YUV214.841, 4.50927, -1.6151
网页安全色#cccccc
颜色名称

#d5d6e0 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d5d6e0 相似颜色

相似颜色

#d5d6e0 色度/色彩

至黑
至白

#d5d6e0 色调

色调变化

#d5d6e0 HTML/CSS代码

#d5d6e0 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d5d6e0.

<span style="color:#d5d6e0;">文本</span>
#d5d6e0 背景颜色

此段背景颜色为 #d5d6e0.

<p style="background-color:#d5d6e0;">文本</p>
#d5d6e0 边框颜色

这个边框颜色为 #d5d6e0.

<div style="border:1px solid #d5d6e0;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d5d6e0;}
.background {background-color:#d5d6e0;}
.border {border:1px solid #d5d6e0;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉