#d5e4e4 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d5e4e4由83.53%红色,89.41%绿色和89.41%蓝色组成,十进制红色值为213,绿色值为228,蓝色值为228。在CMKY色彩空间中,他由6.58%青色,0.0%品红色,0.0%黄色和10.59%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 83.5
  • G 89.4
  • B 89.4
  RGB 百分比
  • C 6.6
  • M 0.0
  • Y 0.0
  • K 10.6
  CMYK 百分比

#d5e4e4 颜色转换

#d5e4e4十进制的RGB值为R:213, G:228, B:228。 CMYK值为C:6.58, M:0.0, Y: 0.0, K: 10.588

RGB 213, 228, 228
百分比 83.53%, 89.41%, 89.41%
十六进制 d5e4e4
十进制 14017764
二进制 11010101,11100100,11100100
CMYK 6.58, 0.0, 0.0, 10.588
CMYK百分比 7%, 0%, 0%, 11%
CMY 0.165, 0.106, 0.106
CMY百分比 16%, 11%, 11%
HSL 180.0°, 21.74, 86.47
HSV (or HSB) 180.0°, 6.579, 89.41
XYZ 69.185, 75.234, 84.271
xyY 0.303, 0.329, 75.234
CIE-LAB 89.502, -4.978, -1.726
CIE-LUV 89.502, -8.206, -1.781
CIE-LCH/LCHab 89.502, 5.269, 199.126
CIE-LUV/LCHuv 89.502, 8.397, 192.247
Hunter-Lab 86.737, -9.413, 3.112
YIQ 223.515, -8.9385, -3.1725
YUV 223.515, 2.20923, -9.225
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#d5e4e4 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d5e4e4 相似颜色

相似颜色

#d5e4e4 色度/色彩

至黑
至白

#d5e4e4 色调

色调变化

#d5e4e4 HTML/CSS代码

#d5e4e4 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d5e4e4.

<span style="color:#d5e4e4;">文本</span>
#d5e4e4 背景颜色

此段背景颜色为 #d5e4e4.

<p style="background-color:#d5e4e4;">文本</p>
#d5e4e4 边框颜色

这个边框颜色为 #d5e4e4.

<div style="border:1px solid #d5e4e4;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d5e4e4;}
.background {background-color:#d5e4e4;}
.border {border:1px solid #d5e4e4;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉