#d67bd3 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d67bd3由83.92%红色,48.24%绿色和82.75%蓝色组成,十进制红色值为214,绿色值为123,蓝色值为211。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,42.52%品红色,1.4%黄色和16.08%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc66cc

  • R 83.9
  • G 48.2
  • B 82.7
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 42.5
  • Y 1.4
  • K 16.1
  CMYK 百分比

#d67bd3 颜色转换

#d67bd3十进制的RGB值为R:214, G:123, B:211。 CMYK值为C:0.0, M:42.524, Y: 1.402, K: 16.078

RGB 214, 123, 211
百分比 83.92%, 48.24%, 82.75%
十六进制 d67bd3
十进制 14056403
二进制 11010110,01111011,11010011
CMYK 0.0, 42.524, 1.402, 16.078
CMYK百分比 0%, 43%, 1%, 16%
CMY 0.161, 0.518, 0.173
CMY百分比 16%, 52%, 17%
HSL 301.98°, 52.6, 66.08
HSV (or HSB) 301.98°, 42.522999999999996, 83.92
XYZ 46.571, 33.167, 65.573
xyY 0.32, 0.228, 33.167
CIE-LAB 64.296, 48.079, -30.454
CIE-LUV 64.296, 44.824, -54.653
CIE-LCH/LCHab 64.296, 56.912, 327.649
CIE-LUV/LCHuv 64.296, 70.683, 309.357
Hunter-Lab 57.591, 43.561, -27.194
YIQ 160.241, 25.9525, 46.6321
YUV 160.241, 24.9804, 47.16412
网页安全色 #cc66cc
颜色名称

#d67bd3 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d67bd3 相似颜色

相似颜色

#d67bd3 色度/色彩

至黑
至白

#d67bd3 色调

色调变化

#d67bd3 HTML/CSS代码

#d67bd3 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d67bd3.

<span style="color:#d67bd3;">文本</span>
#d67bd3 背景颜色

此段背景颜色为 #d67bd3.

<p style="background-color:#d67bd3;">文本</p>
#d67bd3 边框颜色

这个边框颜色为 #d67bd3.

<div style="border:1px solid #d67bd3;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d67bd3;}
.background {background-color:#d67bd3;}
.border {border:1px solid #d67bd3;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉