#d6a9bb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d6a9bb由83.92%红色,66.27%绿色和73.33%蓝色组成,十进制红色值为214,绿色值为169,蓝色值为187。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,21.03%品红色,12.62%黄色和16.08%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc99cc

  • R 83.9
  • G 66.3
  • B 73.3
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 21.0
  • Y 12.6
  • K 16.1
  CMYK 百分比

#d6a9bb 颜色转换

#d6a9bb十进制的RGB值为R:214, G:169, B:187。 CMYK值为C:0.0, M:21.028, Y: 12.618, K: 16.078

RGB 214, 169, 187
百分比 83.92%, 66.27%, 73.33%
十六进制 d6a9bb
十进制 14068155
二进制 11010110,10101001,10111011
CMYK 0.0, 21.028, 12.618, 16.078
CMYK百分比 0%, 21%, 13%, 16%
CMY 0.161, 0.337, 0.267
CMY百分比 16%, 34%, 27%
HSL 336.0°, 35.43, 75.1
HSV (or HSB) 336.0°, 21.028, 83.92
XYZ 50.888, 46.261, 53.26
xyY 0.338, 0.308, 46.261
CIE-LAB 73.715, 19.301, -2.901
CIE-LUV 73.715, 26.049, -7.731
CIE-LCH/LCHab 73.715, 19.518, 351.451
CIE-LUV/LCHuv 73.715, 27.172, 343.47
Hunter-Lab 68.016, 14.523, 1.184
YIQ 184.507, 21.0321, 15.1191
YUV 184.507, 1.22884, 25.87482
网页安全色 #cc99cc
颜色名称

#d6a9bb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d6a9bb 相似颜色

相似颜色

#d6a9bb 色度/色彩

至黑
至白

#d6a9bb 色调

色调变化

#d6a9bb HTML/CSS代码

#d6a9bb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d6a9bb.

<span style="color:#d6a9bb;">文本</span>
#d6a9bb 背景颜色

此段背景颜色为 #d6a9bb.

<p style="background-color:#d6a9bb;">文本</p>
#d6a9bb 边框颜色

这个边框颜色为 #d6a9bb.

<div style="border:1px solid #d6a9bb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d6a9bb;}
.background {background-color:#d6a9bb;}
.border {border:1px solid #d6a9bb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉