#d6bbbb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d6bbbb由83.92%红色,73.33%绿色和73.33%蓝色组成,十进制红色值为214,绿色值为187,蓝色值为187。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,12.62%品红色,12.62%黄色和16.08%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 83.9
  • G 73.3
  • B 73.3
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 12.6
  • Y 12.6
  • K 16.1
  CMYK 百分比

#d6bbbb 颜色转换

#d6bbbb十进制的RGB值为R:214, G:187, B:187。 CMYK值为C:0.0, M:12.618, Y: 12.618, K: 16.078

RGB 214, 187, 187
百分比 83.92%, 73.33%, 73.33%
十六进制 d6bbbb
十进制 14072763
二进制 11010110,10111011,10111011
CMYK 0.0, 12.618, 12.618, 16.078
CMYK百分比 0%, 13%, 13%, 16%
CMY 0.161, 0.267, 0.267
CMY百分比 16%, 27%, 27%
HSL 0.0°, 24.77, 78.63
HSV (or HSB) 0.0°, 12.617, 83.92
XYZ 54.47, 53.426, 54.454
xyY 0.336, 0.329, 53.426
CIE-LAB 78.125, 9.601, 3.534
CIE-LUV 78.125, 16.184, 3.483
CIE-LCH/LCHab 78.125, 10.231, 20.206
CIE-LUV/LCHuv 78.125, 16.554, 12.145
Hunter-Lab 73.093, 5.109, 6.994
YIQ 195.073, 16.0893, 5.7105
YUV 195.073, -3.97064, 16.605
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#d6bbbb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d6bbbb 相似颜色

相似颜色

#d6bbbb 色度/色彩

至黑
至白

#d6bbbb 色调

色调变化

#d6bbbb HTML/CSS代码

#d6bbbb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d6bbbb.

<span style="color:#d6bbbb;">文本</span>
#d6bbbb 背景颜色

此段背景颜色为 #d6bbbb.

<p style="background-color:#d6bbbb;">文本</p>
#d6bbbb 边框颜色

这个边框颜色为 #d6bbbb.

<div style="border:1px solid #d6bbbb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d6bbbb;}
.background {background-color:#d6bbbb;}
.border {border:1px solid #d6bbbb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉