#d6c2cc 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d6c2cc由83.92%红色,76.08%绿色和80.0%蓝色组成,十进制红色值为214,绿色值为194,蓝色值为204。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,9.35%品红色,4.67%黄色和16.08%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 83.9
  • G 76.1
  • B 80.0
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 9.3
  • Y 4.7
  • K 16.1
  CMYK 百分比

#d6c2cc 颜色转换

#d6c2cc十进制的RGB值为R:214, G:194, B:204。 CMYK值为C:0.0, M:9.347, Y: 4.673, K: 16.078

RGB 214, 194, 204
百分比 83.92%, 76.08%, 80.0%
十六进制 d6c2cc
十进制 14074572
二进制 11010110,11000010,11001100
CMYK 0.0, 9.347, 4.673, 16.078
CMYK百分比 0%, 9%, 5%, 16%
CMY 0.161, 0.239, 0.2
CMY百分比 16%, 24%, 20%
HSL 330.0°, 19.61, 80.0
HSV (or HSB) 330.0°, 9.346, 83.92
XYZ 57.921, 57.24, 65.121
xyY 0.321, 0.318, 57.24
CIE-LAB 80.314, 8.758, -2.447
CIE-LUV 80.314, 10.996, -5.236
CIE-LCH/LCHab 80.314, 9.093, 344.387
CIE-LUV/LCHuv 80.314, 12.179, 334.538
Hunter-Lab 75.657, 4.254, 1.927
YIQ 201.12, 8.705, 7.342
YUV 201.12, 1.41934, 11.2999
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#d6c2cc 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d6c2cc 相似颜色

相似颜色

#d6c2cc 色度/色彩

至黑
至白

#d6c2cc 色调

色调变化

#d6c2cc HTML/CSS代码

#d6c2cc 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d6c2cc.

<span style="color:#d6c2cc;">文本</span>
#d6c2cc 背景颜色

此段背景颜色为 #d6c2cc.

<p style="background-color:#d6c2cc;">文本</p>
#d6c2cc 边框颜色

这个边框颜色为 #d6c2cc.

<div style="border:1px solid #d6c2cc;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d6c2cc;}
.background {background-color:#d6c2cc;}
.border {border:1px solid #d6c2cc;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉