#d6cdc2 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d6cdc2由83.92%红色,80.39%绿色和76.08%蓝色组成,十进制红色值为214,绿色值为205,蓝色值为194。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,4.21%品红色,9.35%黄色和16.08%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 83.9
  • G 80.4
  • B 76.1
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 4.2
  • Y 9.3
  • K 16.1
  CMYK 百分比

#d6cdc2 颜色转换

#d6cdc2十进制的RGB值为R:214, G:205, B:194。 CMYK值为C:0.0, M:4.206, Y: 9.347, K: 16.078

RGB 214, 205, 194
百分比 83.92%, 80.39%, 76.08%
十六进制 d6cdc2
十进制 14077378
二进制 11010110,11001101,11000010
CMYK 0.0, 4.206, 9.347, 16.078
CMYK百分比 0%, 4%, 9%, 16%
CMY 0.161, 0.196, 0.239
CMY百分比 16%, 20%, 24%
HSL 33.0°, 19.61, 80.0
HSV (or HSB) 33.0°, 9.346, 83.92
XYZ 59.299, 61.854, 59.851
xyY 0.328, 0.342, 61.854
CIE-LAB 82.836, 1.225, 6.574
CIE-LUV 82.836, 5.892, 9.504
CIE-LCH/LCHab 82.836, 6.687, 79.449
CIE-LUV/LCHuv 82.836, 11.183, 58.204
Hunter-Lab 78.647, -3.047, 9.933
YIQ 206.437, 8.8974, -1.5197
YUV 206.437, -6.11812, 6.63511
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#d6cdc2 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d6cdc2 相似颜色

相似颜色

#d6cdc2 色度/色彩

至黑
至白

#d6cdc2 色调

色调变化

#d6cdc2 HTML/CSS代码

#d6cdc2 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d6cdc2.

<span style="color:#d6cdc2;">文本</span>
#d6cdc2 背景颜色

此段背景颜色为 #d6cdc2.

<p style="background-color:#d6cdc2;">文本</p>
#d6cdc2 边框颜色

这个边框颜色为 #d6cdc2.

<div style="border:1px solid #d6cdc2;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d6cdc2;}
.background {background-color:#d6cdc2;}
.border {border:1px solid #d6cdc2;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉