#d6d0fc 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d6d0fc由83.92%红色,81.57%绿色和98.82%蓝色组成,十进制红色值为214,绿色值为208,蓝色值为252。在CMKY色彩空间中,他由15.08%青色,17.46%品红色,0.0%黄色和1.18%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#ccccff

  • R 83.9
  • G 81.6
  • B 98.8
  RGB 百分比
  • C 15.1
  • M 17.5
  • Y 0.0
  • K 1.2
  CMYK 百分比

#d6d0fc 颜色转换

#d6d0fc十进制的RGB值为R:214, G:208, B:252。 CMYK值为C:15.079, M:17.46, Y: 0.0, K: 1.176

RGB 214, 208, 252
百分比 83.92%, 81.57%, 98.82%
十六进制 d6d0fc
十进制 14078204
二进制 11010110,11010000,11111100
CMYK 15.079, 17.46, 0.0, 1.176
CMYK百分比 15%, 17%, 0%, 1%
CMY 0.161, 0.184, 0.012
CMY百分比 16%, 18%, 1%
HSL 248.18°, 88.0, 90.2
HSV (or HSB) 248.18°, 17.46, 98.82
XYZ 67.855, 66.436, 101.339
xyY 0.288, 0.282, 66.436
CIE-LAB 85.219, 10.588, -20.756
CIE-LUV 85.219, 0.562, -34.774
CIE-LCH/LCHab 85.219, 23.3, 297.027
CIE-LUV/LCHuv 85.219, 34.778, 270.925
Hunter-Lab 81.508, 5.96, -16.659
YIQ 214.81, -10.5618, 14.9618
YUV 214.81, 18.3033, -0.71044
网页安全色 #ccccff
颜色名称

#d6d0fc 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d6d0fc 相似颜色

相似颜色

#d6d0fc 色度/色彩

至黑
至白

#d6d0fc 色调

色调变化

#d6d0fc HTML/CSS代码

#d6d0fc 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d6d0fc.

<span style="color:#d6d0fc;">文本</span>
#d6d0fc 背景颜色

此段背景颜色为 #d6d0fc.

<p style="background-color:#d6d0fc;">文本</p>
#d6d0fc 边框颜色

这个边框颜色为 #d6d0fc.

<div style="border:1px solid #d6d0fc;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d6d0fc;}
.background {background-color:#d6d0fc;}
.border {border:1px solid #d6d0fc;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉