#d6da9b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d6da9b由83.92%红色,85.49%绿色和60.78%蓝色组成,十进制红色值为214,绿色值为218,蓝色值为155。在CMKY色彩空间中,他由1.83%青色,0.0%品红色,28.9%黄色和14.51%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccc99

  • R 83.9
  • G 85.5
  • B 60.8
  RGB 百分比
  • C 1.8
  • M 0.0
  • Y 28.9
  • K 14.5
  CMYK 百分比

#d6da9b 颜色转换

#d6da9b十进制的RGB值为R:214, G:218, B:155。 CMYK值为C:1.834, M:0.0, Y: 28.899, K: 14.51

RGB 214, 218, 155
百分比 83.92%, 85.49%, 60.78%
十六进制 d6da9b
十进制 14080667
二进制 11010110,11011010,10011011
CMYK 1.834, 0.0, 28.899, 14.51
CMYK百分比 2%, 0%, 29%, 15%
CMY 0.161, 0.145, 0.392
CMY百分比 16%, 15%, 39%
HSL 63.81°, 45.98, 73.14
HSV (or HSB) 63.81°, 28.899, 85.49
XYZ 58.718, 66.806, 40.81
xyY 0.353, 0.402, 66.806
CIE-LAB 85.406, -11.252, 30.638
CIE-LUV 85.406, 0.735, 44.196
CIE-LCH/LCHab 85.406, 32.638, 110.165
CIE-LUV/LCHuv 85.406, 44.202, 89.048
Hunter-Lab 81.735, -14.802, 27.611
YIQ 209.622, 17.8583, -20.4516
YUV 209.622, -26.8773, 3.84063
网页安全色 #cccc99
颜色名称

#d6da9b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d6da9b 相似颜色

相似颜色

#d6da9b 色度/色彩

至黑
至白

#d6da9b 色调

色调变化

#d6da9b HTML/CSS代码

#d6da9b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d6da9b.

<span style="color:#d6da9b;">文本</span>
#d6da9b 背景颜色

此段背景颜色为 #d6da9b.

<p style="background-color:#d6da9b;">文本</p>
#d6da9b 边框颜色

这个边框颜色为 #d6da9b.

<div style="border:1px solid #d6da9b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d6da9b;}
.background {background-color:#d6da9b;}
.border {border:1px solid #d6da9b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉