#d6e2e8 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d6e2e8由83.92%红色,88.63%绿色和90.98%蓝色组成,十进制红色值为214,绿色值为226,蓝色值为232。在CMKY色彩空间中,他由7.76%青色,2.59%品红色,0.0%黄色和9.02%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#ccccff

  • R 83.9
  • G 88.6
  • B 91.0
  RGB 百分比
  • C 7.8
  • M 2.6
  • Y 0.0
  • K 9.0
  CMYK 百分比

#d6e2e8 颜色转换

#d6e2e8十进制的RGB值为R:214, G:226, B:232。 CMYK值为C:7.758, M:2.586, Y: 0.0, K: 9.02

RGB 214, 226, 232
百分比 83.92%, 88.63%, 90.98%
十六进制 d6e2e8
十进制 14082792
二进制 11010110,11100010,11101000
CMYK 7.758, 2.586, 0.0, 9.02
CMYK百分比 8%, 3%, 0%, 9%
CMY 0.161, 0.114, 0.09
CMY百分比 16%, 11%, 9%
HSL 200.0°, 28.12, 87.45
HSV (or HSB) 200.0°, 7.759, 90.98
XYZ 69.491, 74.514, 87.061
xyY 0.301, 0.322, 74.514
CIE-LAB 89.165, -2.862, -4.312
CIE-LUV 89.165, -6.871, -6.165
CIE-LCH/LCHab 89.165, 5.175, 236.431
CIE-LUV/LCHuv 89.165, 9.232, 221.9
Hunter-Lab 86.322, -7.367, 0.627
YIQ 223.096, -9.0786, -0.6708
YUV 223.096, 4.38382, -7.98006
网页安全色 #ccccff
颜色名称

#d6e2e8 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d6e2e8 相似颜色

相似颜色

#d6e2e8 色度/色彩

至黑
至白

#d6e2e8 色调

色调变化

#d6e2e8 HTML/CSS代码

#d6e2e8 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d6e2e8.

<span style="color:#d6e2e8;">文本</span>
#d6e2e8 背景颜色

此段背景颜色为 #d6e2e8.

<p style="background-color:#d6e2e8;">文本</p>
#d6e2e8 边框颜色

这个边框颜色为 #d6e2e8.

<div style="border:1px solid #d6e2e8;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d6e2e8;}
.background {background-color:#d6e2e8;}
.border {border:1px solid #d6e2e8;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉