#d75cdd 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d75cdd由84.31%红色,36.08%绿色和86.67%蓝色组成,十进制红色值为215,绿色值为92,蓝色值为221。在CMKY色彩空间中,他由2.71%青色,58.37%品红色,0.0%黄色和13.33%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc66cc

  • R 84.3
  • G 36.1
  • B 86.7
  RGB 百分比
  • C 2.7
  • M 58.4
  • Y 0.0
  • K 13.3
  CMYK 百分比

#d75cdd 颜色转换

#d75cdd十进制的RGB值为R:215, G:92, B:221。 CMYK值为C:2.715, M:58.372, Y: 0.0, K: 13.333

RGB 215, 92, 221
百分比 84.31%, 36.08%, 86.67%
十六进制 d75cdd
十进制 14114013
二进制 11010111,01011100,11011101
CMYK 2.715, 58.372, 0.0, 13.333
CMYK百分比 3%, 58%, 0%, 13%
CMY 0.157, 0.639, 0.133
CMY百分比 16%, 64%, 13%
HSL 297.21°, 65.48, 61.37
HSV (or HSB) 297.21°, 58.370999999999995, 86.67
XYZ 44.901, 27.324, 71.312
xyY 0.313, 0.19, 27.324
CIE-LAB 59.273, 64.961, -43.905
CIE-LUV 59.273, 54.517, -77.504
CIE-LCH/LCHab 59.273, 78.406, 325.947
CIE-LUV/LCHuv 59.273, 94.758, 305.123
Hunter-Lab 52.272, 61.852, -44.294
YIQ 143.483, 31.848, 66.1593
YUV 143.483, 38.14793, 62.74371
网页安全色 #cc66cc
颜色名称

#d75cdd 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d75cdd 相似颜色

相似颜色

#d75cdd 色度/色彩

至黑
至白

#d75cdd 色调

色调变化

#d75cdd HTML/CSS代码

#d75cdd 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d75cdd.

<span style="color:#d75cdd;">文本</span>
#d75cdd 背景颜色

此段背景颜色为 #d75cdd.

<p style="background-color:#d75cdd;">文本</p>
#d75cdd 边框颜色

这个边框颜色为 #d75cdd.

<div style="border:1px solid #d75cdd;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d75cdd;}
.background {background-color:#d75cdd;}
.border {border:1px solid #d75cdd;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉