#d78bb5 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d78bb5由84.31%红色,54.51%绿色和70.98%蓝色组成,十进制红色值为215,绿色值为139,蓝色值为181。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,35.35%品红色,15.81%黄色和15.69%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc99cc

  • R 84.3
  • G 54.5
  • B 71.0
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 35.3
  • Y 15.8
  • K 15.7
  CMYK 百分比

#d78bb5 颜色转换

#d78bb5十进制的RGB值为R:215, G:139, B:181。 CMYK值为C:0.0, M:35.349, Y: 15.815, K: 15.686

RGB 215, 139, 181
百分比 84.31%, 54.51%, 70.98%
十六进制 d78bb5
十进制 14126005
二进制 11010111,10001011,10110101
CMYK 0.0, 35.349, 15.815, 15.686
CMYK百分比 0%, 35%, 16%, 16%
CMY 0.157, 0.455, 0.29
CMY百分比 16%, 45%, 29%
HSL 326.84°, 48.72, 69.41
HSV (or HSB) 326.84°, 35.349000000000004, 84.31
XYZ 45.597, 36.251, 48.309
xyY 0.35, 0.279, 36.251
CIE-LAB 66.711, 34.9, -9.935
CIE-LUV 66.711, 43.839, -20.828
CIE-LCH/LCHab 66.711, 36.287, 344.11
CIE-LUV/LCHuv 66.711, 48.535, 334.587
Hunter-Lab 60.208, 29.816, -5.426
YIQ 166.512, 31.7938, 29.1444
YUV 166.512, 7.13151, 42.53958
网页安全色 #cc99cc
颜色名称

#d78bb5 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d78bb5 相似颜色

相似颜色

#d78bb5 色度/色彩

至黑
至白

#d78bb5 色调

色调变化

#d78bb5 HTML/CSS代码

#d78bb5 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d78bb5.

<span style="color:#d78bb5;">文本</span>
#d78bb5 背景颜色

此段背景颜色为 #d78bb5.

<p style="background-color:#d78bb5;">文本</p>
#d78bb5 边框颜色

这个边框颜色为 #d78bb5.

<div style="border:1px solid #d78bb5;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d78bb5;}
.background {background-color:#d78bb5;}
.border {border:1px solid #d78bb5;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉