#d78bd0 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d78bd0由84.31%红色,54.51%绿色和81.57%蓝色组成,十进制红色值为215,绿色值为139,蓝色值为208。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,35.35%品红色,3.26%黄色和15.69%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc99cc

  • R 84.3
  • G 54.5
  • B 81.6
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 35.3
  • Y 3.3
  • K 15.7
  CMYK 百分比

#d78bd0 颜色转换

#d78bd0十进制的RGB值为R:215, G:139, B:208。 CMYK值为C:0.0, M:35.349, Y: 3.256, K: 15.686

RGB 215, 139, 208
百分比 84.31%, 54.51%, 81.57%
十六进制 d78bd0
十进制 14126032
二进制 11010111,10001011,11010000
CMYK 0.0, 35.349, 3.256, 15.686
CMYK百分比 0%, 35%, 3%, 16%
CMY 0.157, 0.455, 0.184
CMY百分比 16%, 45%, 18%
HSL 305.52°, 48.72, 69.41
HSV (or HSB) 305.52°, 35.349000000000004, 84.31
XYZ 48.641, 37.468, 64.341
xyY 0.323, 0.249, 37.468
CIE-LAB 67.627, 39.476, -23.647
CIE-LUV 67.627, 38.902, -42.861
CIE-LCH/LCHab 67.627, 46.017, 329.077
CIE-LUV/LCHuv 67.627, 57.883, 312.227
Hunter-Lab 61.211, 34.724, -19.474
YIQ 169.59, 23.1187, 37.5468
YUV 169.59, 18.90351, 39.83931
网页安全色 #cc99cc
颜色名称

#d78bd0 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d78bd0 相似颜色

相似颜色

#d78bd0 色度/色彩

至黑
至白

#d78bd0 色调

色调变化

#d78bd0 HTML/CSS代码

#d78bd0 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d78bd0.

<span style="color:#d78bd0;">文本</span>
#d78bd0 背景颜色

此段背景颜色为 #d78bd0.

<p style="background-color:#d78bd0;">文本</p>
#d78bd0 边框颜色

这个边框颜色为 #d78bd0.

<div style="border:1px solid #d78bd0;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d78bd0;}
.background {background-color:#d78bd0;}
.border {border:1px solid #d78bd0;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉