#d7bdcb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d7bdcb由84.31%红色,74.12%绿色和79.61%蓝色组成,十进制红色值为215,绿色值为189,蓝色值为203。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,12.09%品红色,5.58%黄色和15.69%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 84.3
  • G 74.1
  • B 79.6
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 12.1
  • Y 5.6
  • K 15.7
  CMYK 百分比

#d7bdcb 颜色转换

#d7bdcb十进制的RGB值为R:215, G:189, B:203。 CMYK值为C:0.0, M:12.093, Y: 5.582, K: 15.686

RGB 215, 189, 203
百分比 84.31%, 74.12%, 79.61%
十六进制 d7bdcb
十进制 14138827
二进制 11010111,10111101,11001011
CMYK 0.0, 12.093, 5.582, 15.686
CMYK百分比 0%, 12%, 6%, 16%
CMY 0.157, 0.259, 0.204
CMY百分比 16%, 26%, 20%
HSL 327.69°, 24.53, 79.22
HSV (or HSB) 327.69°, 12.093, 84.31
XYZ 57.0, 55.155, 64.14
xyY 0.323, 0.313, 55.155
CIE-LAB 79.131, 11.601, -3.638
CIE-LUV 79.131, 14.308, -7.532
CIE-LCH/LCHab 79.131, 12.158, 342.59
CIE-LUV/LCHuv 79.131, 16.17, 332.239
Hunter-Lab 74.266, 7.034, 0.781
YIQ 198.37, 10.9952, 9.8558
YUV 198.37, 2.28051, 14.58986
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#d7bdcb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d7bdcb 相似颜色

相似颜色

#d7bdcb 色度/色彩

至黑
至白

#d7bdcb 色调

色调变化

#d7bdcb HTML/CSS代码

#d7bdcb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d7bdcb.

<span style="color:#d7bdcb;">文本</span>
#d7bdcb 背景颜色

此段背景颜色为 #d7bdcb.

<p style="background-color:#d7bdcb;">文本</p>
#d7bdcb 边框颜色

这个边框颜色为 #d7bdcb.

<div style="border:1px solid #d7bdcb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d7bdcb;}
.background {background-color:#d7bdcb;}
.border {border:1px solid #d7bdcb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉