#d7c2bb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d7c2bb由84.31%红色,76.08%绿色和73.33%蓝色组成,十进制红色值为215,绿色值为194,蓝色值为187。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,9.77%品红色,13.02%黄色和15.69%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 84.3
  • G 76.1
  • B 73.3
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 9.8
  • Y 13.0
  • K 15.7
  CMYK 百分比

#d7c2bb 颜色转换

#d7c2bb十进制的RGB值为R:215, G:194, B:187。 CMYK值为C:0.0, M:9.768, Y: 13.024, K: 15.686

RGB 215, 194, 187
百分比 84.31%, 76.08%, 73.33%
十六进制 d7c2bb
十进制 14140091
二进制 11010111,11000010,10111011
CMYK 0.0, 9.768, 13.024, 15.686
CMYK百分比 0%, 10%, 13%, 16%
CMY 0.157, 0.239, 0.267
CMY百分比 16%, 24%, 27%
HSL 15.0°, 25.93, 78.82
HSV (or HSB) 15.0°, 13.023000000000001, 84.31
XYZ 56.284, 56.619, 54.975
xyY 0.335, 0.337, 56.619
CIE-LAB 79.965, 6.233, 6.2
CIE-LUV 79.965, 12.966, 7.983
CIE-LCH/LCHab 79.965, 8.792, 44.848
CIE-LUV/LCHuv 79.965, 15.226, 31.621
Hunter-Lab 75.246, 1.839, 9.355
YIQ 199.481, 14.763, 2.2631
YUV 199.481, -6.13979, 13.61507
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#d7c2bb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d7c2bb 相似颜色

相似颜色

#d7c2bb 色度/色彩

至黑
至白

#d7c2bb 色调

色调变化

#d7c2bb HTML/CSS代码

#d7c2bb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d7c2bb.

<span style="color:#d7c2bb;">文本</span>
#d7c2bb 背景颜色

此段背景颜色为 #d7c2bb.

<p style="background-color:#d7c2bb;">文本</p>
#d7c2bb 边框颜色

这个边框颜色为 #d7c2bb.

<div style="border:1px solid #d7c2bb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d7c2bb;}
.background {background-color:#d7c2bb;}
.border {border:1px solid #d7c2bb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉