#d7c4cb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d7c4cb由84.31%红色,76.86%绿色和79.61%蓝色组成,十进制红色值为215,绿色值为196,蓝色值为203。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,8.84%品红色,5.58%黄色和15.69%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 84.3
  • G 76.9
  • B 79.6
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 8.8
  • Y 5.6
  • K 15.7
  CMYK 百分比

#d7c4cb 颜色转换

#d7c4cb十进制的RGB值为R:215, G:196, B:203。 CMYK值为C:0.0, M:8.837, Y: 5.582, K: 15.686

RGB 215, 196, 203
百分比 84.31%, 76.86%, 79.61%
十六进制 d7c4cb
十进制 14140619
二进制 11010111,11000100,11001011
CMYK 0.0, 8.837, 5.582, 15.686
CMYK百分比 0%, 9%, 6%, 16%
CMY 0.157, 0.231, 0.204
CMY百分比 16%, 23%, 20%
HSL 337.9°, 19.19, 80.59
HSV (or HSB) 337.9°, 8.837, 84.31
XYZ 58.542, 58.239, 64.654
xyY 0.323, 0.321, 58.239
CIE-LAB 80.872, 7.865, -1.083
CIE-LUV 80.872, 10.626, -3.022
CIE-LCH/LCHab 80.872, 7.939, 352.163
CIE-LUV/LCHuv 80.872, 11.048, 344.127
Hunter-Lab 76.315, 3.379, 3.19
YIQ 202.479, 9.073, 6.1969
YUV 202.479, 0.25849, 10.98493
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#d7c4cb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d7c4cb 相似颜色

相似颜色

#d7c4cb 色度/色彩

至黑
至白

#d7c4cb 色调

色调变化

#d7c4cb HTML/CSS代码

#d7c4cb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d7c4cb.

<span style="color:#d7c4cb;">文本</span>
#d7c4cb 背景颜色

此段背景颜色为 #d7c4cb.

<p style="background-color:#d7c4cb;">文本</p>
#d7c4cb 边框颜色

这个边框颜色为 #d7c4cb.

<div style="border:1px solid #d7c4cb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d7c4cb;}
.background {background-color:#d7c4cb;}
.border {border:1px solid #d7c4cb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉