#d7cb93 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d7cb93由84.31%红色,79.61%绿色和57.65%蓝色组成,十进制红色值为215,绿色值为203,蓝色值为147。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,5.58%品红色,31.63%黄色和15.69%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccc99

  • R 84.3
  • G 79.6
  • B 57.6
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 5.6
  • Y 31.6
  • K 15.7
  CMYK 百分比

#d7cb93 颜色转换

#d7cb93十进制的RGB值为R:215, G:203, B:147。 CMYK值为C:0.0, M:5.582, Y: 31.628, K: 15.686

RGB 215, 203, 147
百分比 84.31%, 79.61%, 57.65%
十六进制 d7cb93
十进制 14142355
二进制 11010111,11001011,10010011
CMYK 0.0, 5.582, 31.628, 15.686
CMYK百分比 0%, 6%, 32%, 16%
CMY 0.157, 0.204, 0.424
CMY百分比 16%, 20%, 42%
HSL 49.41°, 45.95, 70.98
HSV (or HSB) 49.41°, 31.628, 84.31
XYZ 54.646, 59.266, 36.163
xyY 0.364, 0.395, 59.266
CIE-LAB 81.438, -4.23, 29.492
CIE-LUV 81.438, 10.496, 40.9
CIE-LCH/LCHab 81.438, 29.793, 98.162
CIE-LUV/LCHuv 81.438, 42.225, 75.607
Hunter-Lab 76.985, -8.018, 26.038
YIQ 200.204, 25.1436, -14.8892
YUV 200.204, -26.17953, 12.98056
网页安全色 #cccc99
颜色名称

#d7cb93 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d7cb93 相似颜色

相似颜色

#d7cb93 色度/色彩

至黑
至白

#d7cb93 色调

色调变化

#d7cb93 HTML/CSS代码

#d7cb93 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d7cb93.

<span style="color:#d7cb93;">文本</span>
#d7cb93 背景颜色

此段背景颜色为 #d7cb93.

<p style="background-color:#d7cb93;">文本</p>
#d7cb93 边框颜色

这个边框颜色为 #d7cb93.

<div style="border:1px solid #d7cb93;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d7cb93;}
.background {background-color:#d7cb93;}
.border {border:1px solid #d7cb93;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉