#d7cbd3 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d7cbd3由84.31%红色,79.61%绿色和82.75%蓝色组成,十进制红色值为215,绿色值为203,蓝色值为211。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,5.58%品红色,1.86%黄色和15.69%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 84.3
  • G 79.6
  • B 82.7
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 5.6
  • Y 1.9
  • K 15.7
  CMYK 百分比

#d7cbd3 颜色转换

#d7cbd3十进制的RGB值为R:215, G:203, B:211。 CMYK值为C:0.0, M:5.582, Y: 1.861, K: 15.686

RGB 215, 203, 211
百分比 84.31%, 79.61%, 82.75%
十六进制 d7cbd3
十进制 14142419
二进制 11010111,11001011,11010011
CMYK 0.0, 5.582, 1.861, 15.686
CMYK百分比 0%, 6%, 2%, 16%
CMY 0.157, 0.204, 0.173
CMY百分比 16%, 20%, 17%
HSL 320.0°, 13.04, 81.96
HSV (or HSB) 320.0°, 5.5809999999999995, 84.31
XYZ 61.136, 61.862, 70.344
xyY 0.316, 0.32, 61.862
CIE-LAB 82.84, 5.573, -2.482
CIE-LUV 82.84, 6.386, -4.748
CIE-LCH/LCHab 82.84, 6.101, 335.993
CIE-LUV/LCHuv 82.84, 7.957, 323.37
Hunter-Lab 78.653, 1.105, 2.03
YIQ 207.5, 4.5804, 5.0276
YUV 207.5, 1.72447, 6.57992
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#d7cbd3 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d7cbd3 相似颜色

相似颜色

#d7cbd3 色度/色彩

至黑
至白

#d7cbd3 色调

色调变化

#d7cbd3 HTML/CSS代码

#d7cbd3 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d7cbd3.

<span style="color:#d7cbd3;">文本</span>
#d7cbd3 背景颜色

此段背景颜色为 #d7cbd3.

<p style="background-color:#d7cbd3;">文本</p>
#d7cbd3 边框颜色

这个边框颜色为 #d7cbd3.

<div style="border:1px solid #d7cbd3;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d7cbd3;}
.background {background-color:#d7cbd3;}
.border {border:1px solid #d7cbd3;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉