#d7d52b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d7d52b由84.31%红色,83.53%绿色和16.86%蓝色组成,十进制红色值为215,绿色值为213,蓝色值为43。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,0.93%品红色,80.0%黄色和15.69%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccc33

  • R 84.3
  • G 83.5
  • B 16.9
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 0.9
  • Y 80.0
  • K 15.7
  CMYK 百分比

#d7d52b 颜色转换

#d7d52b十进制的RGB值为R:215, G:213, B:43。 CMYK值为C:0.0, M:0.931, Y: 80.0, K: 15.686

RGB 215, 213, 43
百分比 84.31%, 83.53%, 16.86%
十六进制 d7d52b
十进制 14144811
二进制 11010111,11010101,00101011
CMYK 0.0, 0.931, 80.0, 15.686
CMYK百分比 0%, 1%, 80%, 16%
CMY 0.157, 0.165, 0.831
CMY百分比 16%, 16%, 83%
HSL 59.3°, 68.25, 50.59
HSV (or HSB) 59.3°, 80.0, 84.31
XYZ 52.255, 62.211, 11.541
xyY 0.415, 0.494, 62.211
CIE-LAB 83.025, -17.228, 76.083
CIE-LUV 83.025, 7.635, 86.952
CIE-LCH/LCHab 83.025, 78.009, 102.758
CIE-LUV/LCHuv 83.025, 87.287, 84.982
Hunter-Lab 78.874, -19.771, 46.537
YIQ 194.218, 55.8128, -52.481
YUV 194.218, -74.41213, 18.2317
网页安全色 #cccc33
颜色名称

#d7d52b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d7d52b 相似颜色

相似颜色

#d7d52b 色度/色彩

至黑
至白

#d7d52b 色调

色调变化

#d7d52b HTML/CSS代码

#d7d52b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d7d52b.

<span style="color:#d7d52b;">文本</span>
#d7d52b 背景颜色

此段背景颜色为 #d7d52b.

<p style="background-color:#d7d52b;">文本</p>
#d7d52b 边框颜色

这个边框颜色为 #d7d52b.

<div style="border:1px solid #d7d52b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d7d52b;}
.background {background-color:#d7d52b;}
.border {border:1px solid #d7d52b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉