#d81e9b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d81e9b由84.71%红色,11.76%绿色和60.78%蓝色组成,十进制红色值为216,绿色值为30,蓝色值为155。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,86.11%品红色,28.24%黄色和15.29%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc3399

  • R 84.7
  • G 11.8
  • B 60.8
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 86.1
  • Y 28.2
  • K 15.3
  CMYK 百分比

#d81e9b 颜色转换

#d81e9b十进制的RGB值为R:216, G:30, B:155。 CMYK值为C:0.0, M:86.111, Y: 28.241, K: 15.294

RGB 216, 30, 155
百分比 84.71%, 11.76%, 60.78%
十六进制 d81e9b
十进制 14163611
二进制 11011000,00011110,10011011
CMYK 0.0, 86.111, 28.241, 15.294
CMYK百分比 0%, 86%, 28%, 15%
CMY 0.153, 0.882, 0.392
CMY百分比 15%, 88%, 39%
HSL 319.68°, 75.61, 48.23
HSV (or HSB) 319.68°, 86.111, 84.71
XYZ 34.7, 17.897, 32.636
xyY 0.407, 0.21, 17.897
CIE-LAB 49.371, 75.582, -21.137
CIE-LUV 49.371, 95.143, -42.82
CIE-LCH/LCHab 49.371, 78.482, 344.376
CIE-LUV/LCHuv 49.371, 104.335, 335.769
Hunter-Lab 42.305, 72.377, -16.125
YIQ 99.864, 70.6749, 78.239
YUV 99.864, 27.13412, 101.88875
网页安全色 #cc3399
颜色名称

#d81e9b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d81e9b 相似颜色

相似颜色

#d81e9b 色度/色彩

至黑
至白

#d81e9b 色调

色调变化

#d81e9b HTML/CSS代码

#d81e9b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d81e9b.

<span style="color:#d81e9b;">文本</span>
#d81e9b 背景颜色

此段背景颜色为 #d81e9b.

<p style="background-color:#d81e9b;">文本</p>
#d81e9b 边框颜色

这个边框颜色为 #d81e9b.

<div style="border:1px solid #d81e9b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d81e9b;}
.background {background-color:#d81e9b;}
.border {border:1px solid #d81e9b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉