#d82d4e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d82d4e由84.71%红色,17.65%绿色和30.59%蓝色组成,十进制红色值为216,绿色值为45,蓝色值为78。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,79.17%品红色,63.89%黄色和15.29%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc3366

  • R 84.7
  • G 17.6
  • B 30.6
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 79.2
  • Y 63.9
  • K 15.3
  CMYK 百分比

#d82d4e 颜色转换

#d82d4e十进制的RGB值为R:216, G:45, B:78。 CMYK值为C:0.0, M:79.167, Y: 63.889, K: 15.294

RGB 216, 45, 78
百分比 84.71%, 17.65%, 30.59%
十六进制 d82d4e
十进制 14167374
二进制 11011000,00101101,01001110
CMYK 0.0, 79.167, 63.889, 15.294
CMYK百分比 0%, 79%, 64%, 15%
CMY 0.153, 0.824, 0.694
CMY百分比 15%, 82%, 69%
HSL 348.42°, 68.67, 51.18
HSV (or HSB) 348.42°, 79.167, 84.71
XYZ 30.634, 17.029, 8.881
xyY 0.542, 0.301, 17.029
CIE-LAB 48.297, 65.671, 24.121
CIE-LUV 48.297, 121.805, 13.667
CIE-LCH/LCHab 48.297, 69.96, 20.168
CIE-LUV/LCHuv 48.297, 122.569, 6.402
Hunter-Lab 41.267, 60.29, 16.126
YIQ 99.891, 91.296, 46.4361
YUV 99.891, -10.77078, 101.86467
网页安全色 #cc3366
颜色名称

#d82d4e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d82d4e 相似颜色

相似颜色

#d82d4e 色度/色彩

至黑
至白

#d82d4e 色调

色调变化

#d82d4e HTML/CSS代码

#d82d4e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d82d4e.

<span style="color:#d82d4e;">文本</span>
#d82d4e 背景颜色

此段背景颜色为 #d82d4e.

<p style="background-color:#d82d4e;">文本</p>
#d82d4e 边框颜色

这个边框颜色为 #d82d4e.

<div style="border:1px solid #d82d4e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d82d4e;}
.background {background-color:#d82d4e;}
.border {border:1px solid #d82d4e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉