#d89dcb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d89dcb由84.71%红色,61.57%绿色和79.61%蓝色组成,十进制红色值为216,绿色值为157,蓝色值为203。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,27.31%品红色,6.02%黄色和15.29%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc99cc

  • R 84.7
  • G 61.6
  • B 79.6
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 27.3
  • Y 6.0
  • K 15.3
  CMYK 百分比

#d89dcb 颜色转换

#d89dcb十进制的RGB值为R:216, G:157, B:203。 CMYK值为C:0.0, M:27.314, Y: 6.018, K: 15.294

RGB 216, 157, 203
百分比 84.71%, 61.57%, 79.61%
十六进制 d89dcb
十进制 14196171
二进制 11011000,10011101,11001011
CMYK 0.0, 27.314, 6.018, 15.294
CMYK百分比 0%, 27%, 6%, 15%
CMY 0.153, 0.384, 0.204
CMY百分比 15%, 38%, 20%
HSL 313.22°, 43.07, 73.14
HSV (or HSB) 313.22°, 27.315, 84.71
XYZ 51.154, 43.026, 62.107
xyY 0.327, 0.275, 43.026
CIE-LAB 71.573, 29.24, -14.878
CIE-LUV 71.573, 31.564, -27.657
CIE-LCH/LCHab 71.573, 32.808, 333.032
CIE-LUV/LCHuv 71.573, 41.967, 318.774
Hunter-Lab 65.594, 24.414, -10.222
YIQ 179.885, 20.3783, 26.7937
YUV 179.885, 11.3769, 31.68454
网页安全色 #cc99cc
颜色名称

#d89dcb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d89dcb 相似颜色

相似颜色

#d89dcb 色度/色彩

至黑
至白

#d89dcb 色调

色调变化

#d89dcb HTML/CSS代码

#d89dcb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d89dcb.

<span style="color:#d89dcb;">文本</span>
#d89dcb 背景颜色

此段背景颜色为 #d89dcb.

<p style="background-color:#d89dcb;">文本</p>
#d89dcb 边框颜色

这个边框颜色为 #d89dcb.

<div style="border:1px solid #d89dcb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d89dcb;}
.background {background-color:#d89dcb;}
.border {border:1px solid #d89dcb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉