#d89e9b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d89e9b由84.71%红色,61.96%绿色和60.78%蓝色组成,十进制红色值为216,绿色值为158,蓝色值为155。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,26.85%品红色,28.24%黄色和15.29%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc9999

  • R 84.7
  • G 62.0
  • B 60.8
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 26.9
  • Y 28.2
  • K 15.3
  CMYK 百分比

#d89e9b 颜色转换

#d89e9b十进制的RGB值为R:216, G:158, B:155。 CMYK值为C:0.0, M:26.852, Y: 28.241, K: 15.294

RGB 216, 158, 155
百分比 84.71%, 61.96%, 60.78%
十六进制 d89e9b
十进制 14196379
二进制 11011000,10011110,10011011
CMYK 0.0, 26.852, 28.241, 15.294
CMYK百分比 0%, 27%, 28%, 15%
CMY 0.153, 0.38, 0.392
CMY百分比 15%, 38%, 39%
HSL 2.95°, 43.89, 72.75
HSV (or HSB) 2.95°, 28.241, 84.71
XYZ 46.462, 41.421, 36.556
xyY 0.373, 0.333, 41.421
CIE-LAB 70.47, 21.157, 10.082
CIE-LUV 70.47, 37.751, 10.233
CIE-LCH/LCHab 70.47, 23.437, 25.478
CIE-LUV/LCHuv 70.47, 39.114, 15.166
Hunter-Lab 64.359, 16.233, 11.374
YIQ 175, 35.5261, 11.3334
YUV 175, -9.83996, 35.97003
网页安全色 #cc9999
颜色名称

#d89e9b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d89e9b 相似颜色

相似颜色

#d89e9b 色度/色彩

至黑
至白

#d89e9b 色调

色调变化

#d89e9b HTML/CSS代码

#d89e9b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d89e9b.

<span style="color:#d89e9b;">文本</span>
#d89e9b 背景颜色

此段背景颜色为 #d89e9b.

<p style="background-color:#d89e9b;">文本</p>
#d89e9b 边框颜色

这个边框颜色为 #d89e9b.

<div style="border:1px solid #d89e9b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d89e9b;}
.background {background-color:#d89e9b;}
.border {border:1px solid #d89e9b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉