#d8b5bd 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d8b5bd由84.71%红色,70.98%绿色和74.12%蓝色组成,十进制红色值为216,绿色值为181,蓝色值为189。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,16.2%品红色,12.5%黄色和15.29%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 84.7
  • G 71.0
  • B 74.1
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 16.2
  • Y 12.5
  • K 15.3
  CMYK 百分比

#d8b5bd 颜色转换

#d8b5bd十进制的RGB值为R:216, G:181, B:189。 CMYK值为C:0.0, M:16.204, Y: 12.5, K: 15.294

RGB 216, 181, 189
百分比 84.71%, 70.98%, 74.12%
十六进制 d8b5bd
十进制 14202301
二进制 11011000,10110101,10111101
CMYK 0.0, 16.204, 12.5, 15.294
CMYK百分比 0%, 16%, 12%, 15%
CMY 0.153, 0.29, 0.259
CMY百分比 15%, 29%, 26%
HSL 346.28°, 30.97, 77.84
HSV (or HSB) 346.28°, 16.204, 84.71
XYZ 54.027, 51.322, 55.201
xyY 0.337, 0.32, 51.322
CIE-LAB 76.873, 13.868, 0.651
CIE-LUV 76.873, 20.557, -1.519
CIE-LCH/LCHab 76.873, 13.883, 2.687
CIE-LUV/LCHuv 76.873, 20.613, 355.774
Hunter-Lab 71.639, 9.247, 4.462
YIQ 192.377, 18.2861, 9.8921
YUV 192.377, -1.65974, 20.72492
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#d8b5bd 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d8b5bd 相似颜色

相似颜色

#d8b5bd 色度/色彩

至黑
至白

#d8b5bd 色调

色调变化

#d8b5bd HTML/CSS代码

#d8b5bd 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d8b5bd.

<span style="color:#d8b5bd;">文本</span>
#d8b5bd 背景颜色

此段背景颜色为 #d8b5bd.

<p style="background-color:#d8b5bd;">文本</p>
#d8b5bd 边框颜色

这个边框颜色为 #d8b5bd.

<div style="border:1px solid #d8b5bd;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d8b5bd;}
.background {background-color:#d8b5bd;}
.border {border:1px solid #d8b5bd;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉