#d8bcec 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d8bcec由84.71%红色,73.73%绿色和92.55%蓝色组成,十进制红色值为216,绿色值为188,蓝色值为236。在CMKY色彩空间中,他由8.47%青色,20.34%品红色,0.0%黄色和7.45%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#ccccff

  • R 84.7
  • G 73.7
  • B 92.5
  RGB 百分比
  • C 8.5
  • M 20.3
  • Y 0.0
  • K 7.5
  CMYK 百分比

#d8bcec 颜色转换

#d8bcec十进制的RGB值为R:216, G:188, B:236。 CMYK值为C:8.474, M:20.34, Y: 0.0, K: 7.451

RGB 216, 188, 236
百分比 84.71%, 73.73%, 92.55%
十六进制 d8bcec
十进制 14204140
二进制 11011000,10111100,11101100
CMYK 8.474, 20.34, 0.0, 7.451
CMYK百分比 8%, 20%, 0%, 7%
CMY 0.153, 0.263, 0.075
CMY百分比 15%, 26%, 7%
HSL 275.0°, 55.81, 83.14
HSV (or HSB) 275.0°, 20.339, 92.55
XYZ 61.44, 56.622, 87.045
xyY 0.3, 0.276, 56.622
CIE-LAB 79.966, 18.674, -20.161
CIE-LUV 79.966, 12.341, -34.816
CIE-LCH/LCHab 79.966, 27.48, 312.808
CIE-LUV/LCHuv 79.966, 36.938, 289.517
Hunter-Lab 75.248, 14.063, -15.912
YIQ 201.844, 1.2628, 20.8596
YUV 201.844, 16.81024, 12.41952
网页安全色 #ccccff
颜色名称

#d8bcec 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d8bcec 相似颜色

相似颜色

#d8bcec 色度/色彩

至黑
至白

#d8bcec 色调

色调变化

#d8bcec HTML/CSS代码

#d8bcec 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d8bcec.

<span style="color:#d8bcec;">文本</span>
#d8bcec 背景颜色

此段背景颜色为 #d8bcec.

<p style="background-color:#d8bcec;">文本</p>
#d8bcec 边框颜色

这个边框颜色为 #d8bcec.

<div style="border:1px solid #d8bcec;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d8bcec;}
.background {background-color:#d8bcec;}
.border {border:1px solid #d8bcec;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉