#d8bdbc 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d8bdbc由84.71%红色,74.12%绿色和73.73%蓝色组成,十进制红色值为216,绿色值为189,蓝色值为188。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,12.5%品红色,12.96%黄色和15.29%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 84.7
  • G 74.1
  • B 73.7
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 12.5
  • Y 13.0
  • K 15.3
  CMYK 百分比

#d8bdbc 颜色转换

#d8bdbc十进制的RGB值为R:216, G:189, B:188。 CMYK值为C:0.0, M:12.5, Y: 12.964, K: 15.294

RGB 216, 189, 188
百分比 84.71%, 74.12%, 73.73%
十六进制 d8bdbc
十进制 14204348
二进制 11011000,10111101,10111100
CMYK 0.0, 12.5, 12.964, 15.294
CMYK百分比 0%, 12%, 13%, 15%
CMY 0.153, 0.259, 0.263
CMY百分比 15%, 26%, 26%
HSL 2.14°, 26.41, 79.22
HSV (or HSB) 2.14°, 12.963, 84.71
XYZ 55.592, 54.626, 55.19
xyY 0.336, 0.33, 54.626
CIE-LAB 78.826, 9.417, 4.029
CIE-LUV 78.826, 16.256, 4.242
CIE-LCH/LCHab 78.826, 10.242, 23.165
CIE-LUV/LCHuv 78.826, 16.8, 14.626
Hunter-Lab 73.909, 4.921, 7.464
YIQ 196.959, 16.4106, 5.3993
YUV 196.959, -4.40662, 16.70501
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#d8bdbc 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d8bdbc 相似颜色

相似颜色

#d8bdbc 色度/色彩

至黑
至白

#d8bdbc 色调

色调变化

#d8bdbc HTML/CSS代码

#d8bdbc 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d8bdbc.

<span style="color:#d8bdbc;">文本</span>
#d8bdbc 背景颜色

此段背景颜色为 #d8bdbc.

<p style="background-color:#d8bdbc;">文本</p>
#d8bdbc 边框颜色

这个边框颜色为 #d8bdbc.

<div style="border:1px solid #d8bdbc;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d8bdbc;}
.background {background-color:#d8bdbc;}
.border {border:1px solid #d8bdbc;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉