#d8ccdc 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d8ccdc由84.71%红色,80.0%绿色和86.27%蓝色组成,十进制红色值为216,绿色值为204,蓝色值为220。在CMKY色彩空间中,他由1.82%青色,7.27%品红色,0.0%黄色和13.72%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 84.7
  • G 80.0
  • B 86.3
  RGB 百分比
  • C 1.8
  • M 7.3
  • Y 0.0
  • K 13.7
  CMYK 百分比

#d8ccdc 颜色转换

#d8ccdc十进制的RGB值为R:216, G:204, B:220。 CMYK值为C:1.819, M:7.273, Y: 0.0, K: 13.725

RGB 216, 204, 220
百分比 84.71%, 80.0%, 86.27%
十六进制 d8ccdc
十进制 14208220
二进制 11011000,11001100,11011100
CMYK 1.819, 7.273, 0.0, 13.725
CMYK百分比 2%, 7%, 0%, 14%
CMY 0.153, 0.2, 0.137
CMY百分比 15%, 20%, 14%
HSL 285.0°, 18.61, 83.14
HSV (or HSB) 285.0°, 7.273000000000001, 86.28
XYZ 62.828, 62.952, 76.547
xyY 0.311, 0.311, 62.952
CIE-LAB 83.417, 7.031, -6.428
CIE-LUV 83.417, 5.815, -11.09
CIE-LCH/LCHab 83.417, 9.526, 317.566
CIE-LUV/LCHuv 83.417, 12.522, 297.672
Hunter-Lab 79.342, 2.497, -1.662
YIQ 209.412, 2.01, 7.5172
YUV 209.412, 5.21248, 5.77984
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#d8ccdc 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d8ccdc 相似颜色

相似颜色

#d8ccdc 色度/色彩

至黑
至白

#d8ccdc 色调

色调变化

#d8ccdc HTML/CSS代码

#d8ccdc 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d8ccdc.

<span style="color:#d8ccdc;">文本</span>
#d8ccdc 背景颜色

此段背景颜色为 #d8ccdc.

<p style="background-color:#d8ccdc;">文本</p>
#d8ccdc 边框颜色

这个边框颜色为 #d8ccdc.

<div style="border:1px solid #d8ccdc;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d8ccdc;}
.background {background-color:#d8ccdc;}
.border {border:1px solid #d8ccdc;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉