#d8cdde 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d8cdde由84.71%红色,80.39%绿色和87.06%蓝色组成,十进制红色值为216,绿色值为205,蓝色值为222。在CMKY色彩空间中,他由2.7%青色,7.66%品红色,0.0%黄色和12.94%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 84.7
  • G 80.4
  • B 87.1
  RGB 百分比
  • C 2.7
  • M 7.7
  • Y 0.0
  • K 12.9
  CMYK 百分比

#d8cdde 颜色转换

#d8cdde十进制的RGB值为R:216, G:205, B:222。 CMYK值为C:2.703, M:7.658, Y: 0.0, K: 12.941

RGB 216, 205, 222
百分比 84.71%, 80.39%, 87.06%
十六进制 d8cdde
十进制 14208478
二进制 11011000,11001101,11011110
CMYK 2.703, 7.658, 0.0, 12.941
CMYK百分比 3%, 8%, 0%, 13%
CMY 0.153, 0.196, 0.129
CMY百分比 15%, 20%, 13%
HSL 278.82°, 20.48, 83.73
HSV (or HSB) 278.82°, 7.6579999999999995, 87.06
XYZ 63.333, 63.536, 78.03
xyY 0.309, 0.31, 63.536
CIE-LAB 83.723, 6.875, -7.041
CIE-LUV 83.723, 5.171, -12.025
CIE-LCH/LCHab 83.723, 9.84, 314.317
CIE-LUV/LCHuv 83.723, 13.089, 293.269
Hunter-Lab 79.709, 2.335, -2.245
YIQ 210.227, 1.0928, 7.6169
YUV 210.227, 5.79562, 5.06483
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#d8cdde 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d8cdde 相似颜色

相似颜色

#d8cdde 色度/色彩

至黑
至白

#d8cdde 色调

色调变化

#d8cdde HTML/CSS代码

#d8cdde 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d8cdde.

<span style="color:#d8cdde;">文本</span>
#d8cdde 背景颜色

此段背景颜色为 #d8cdde.

<p style="background-color:#d8cdde;">文本</p>
#d8cdde 边框颜色

这个边框颜色为 #d8cdde.

<div style="border:1px solid #d8cdde;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d8cdde;}
.background {background-color:#d8cdde;}
.border {border:1px solid #d8cdde;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉