#d8d2a0 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d8d2a0由84.71%红色,82.35%绿色和62.75%蓝色组成,十进制红色值为216,绿色值为210,蓝色值为160。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,2.78%品红色,25.93%黄色和15.29%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccc99

  • R 84.7
  • G 82.4
  • B 62.7
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 2.8
  • Y 25.9
  • K 15.3
  CMYK 百分比

#d8d2a0 颜色转换

#d8d2a0十进制的RGB值为R:216, G:210, B:160。 CMYK值为C:0.0, M:2.778, Y: 25.926, K: 15.294

RGB 216, 210, 160
百分比 84.71%, 82.35%, 62.75%
十六进制 d8d2a0
十进制 14209696
二进制 11011000,11010010,10100000
CMYK 0.0, 2.778, 25.926, 15.294
CMYK百分比 0%, 3%, 26%, 15%
CMY 0.153, 0.176, 0.373
CMY百分比 15%, 18%, 37%
HSL 53.57°, 41.79, 73.72
HSV (or HSB) 53.57°, 25.926, 84.71
XYZ 57.71, 63.231, 42.42
xyY 0.353, 0.387, 63.231
CIE-LAB 83.564, -5.764, 25.589
CIE-LUV 83.564, 6.326, 36.66
CIE-LCH/LCHab 83.564, 26.23, 102.695
CIE-LUV/LCHuv 83.564, 37.202, 80.209
Hunter-Lab 79.518, -9.611, 24.033
YIQ 206.094, 19.6404, -14.291
YUV 206.094, -22.68068, 8.6905
网页安全色 #cccc99
颜色名称

#d8d2a0 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d8d2a0 相似颜色

相似颜色

#d8d2a0 色度/色彩

至黑
至白

#d8d2a0 色调

色调变化

#d8d2a0 HTML/CSS代码

#d8d2a0 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d8d2a0.

<span style="color:#d8d2a0;">文本</span>
#d8d2a0 背景颜色

此段背景颜色为 #d8d2a0.

<p style="background-color:#d8d2a0;">文本</p>
#d8d2a0 边框颜色

这个边框颜色为 #d8d2a0.

<div style="border:1px solid #d8d2a0;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d8d2a0;}
.background {background-color:#d8d2a0;}
.border {border:1px solid #d8d2a0;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉