#d8d5e0 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d8d5e0由84.71%红色,83.53%绿色和87.84%蓝色组成,十进制红色值为216,绿色值为213,蓝色值为224。在CMKY色彩空间中,他由3.57%青色,4.91%品红色,0.0%黄色和12.16%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 84.7
  • G 83.5
  • B 87.8
  RGB 百分比
  • C 3.6
  • M 4.9
  • Y 0.0
  • K 12.2
  CMYK 百分比

#d8d5e0 颜色转换

#d8d5e0十进制的RGB值为R:216, G:213, B:224。 CMYK值为C:3.571, M:4.911, Y: 0.0, K: 12.157

RGB 216, 213, 224
百分比 84.71%, 83.53%, 87.84%
十六进制 d8d5e0
十进制 14210528
二进制 11011000,11010101,11100000
CMYK 3.571, 4.911, 0.0, 12.157
CMYK百分比 4%, 5%, 0%, 12%
CMY 0.153, 0.165, 0.122
CMY百分比 15%, 16%, 12%
HSL 256.36°, 15.07, 85.69
HSV (or HSB) 256.36°, 4.9110000000000005, 87.84
XYZ 65.565, 67.569, 80.105
xyY 0.307, 0.317, 67.569
CIE-LAB 85.79, 3.037, -5.049
CIE-LUV 85.79, 1.038, -8.291
CIE-LCH/LCHab 85.79, 5.892, 301.031
CIE-LUV/LCHuv 85.79, 8.356, 277.138
Hunter-Lab 82.201, -1.475, -0.238
YIQ 215.151, -1.7466, 4.0577
YUV 215.151, 4.35674, 0.74489
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#d8d5e0 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d8d5e0 相似颜色

相似颜色

#d8d5e0 色度/色彩

至黑
至白

#d8d5e0 色调

色调变化

#d8d5e0 HTML/CSS代码

#d8d5e0 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d8d5e0.

<span style="color:#d8d5e0;">文本</span>
#d8d5e0 背景颜色

此段背景颜色为 #d8d5e0.

<p style="background-color:#d8d5e0;">文本</p>
#d8d5e0 边框颜色

这个边框颜色为 #d8d5e0.

<div style="border:1px solid #d8d5e0;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d8d5e0;}
.background {background-color:#d8d5e0;}
.border {border:1px solid #d8d5e0;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉