#d8d6e1 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d8d6e1由84.71%红色,83.92%绿色和88.24%蓝色组成,十进制红色值为216,绿色值为214,蓝色值为225。在CMKY色彩空间中,他由4.0%青色,4.89%品红色,0.0%黄色和11.77%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 84.7
  • G 83.9
  • B 88.2
  RGB 百分比
  • C 4.0
  • M 4.9
  • Y 0.0
  • K 11.8
  CMYK 百分比

#d8d6e1 颜色转换

#d8d6e1十进制的RGB值为R:216, G:214, B:225。 CMYK值为C:4.0, M:4.888, Y: 0.0, K: 11.765

RGB 216, 214, 225
百分比 84.71%, 83.92%, 88.24%
十六进制 d8d6e1
十进制 14210785
二进制 11011000,11010110,11100001
CMYK 4.0, 4.888, 0.0, 11.765
CMYK百分比 4%, 5%, 0%, 12%
CMY 0.153, 0.161, 0.118
CMY百分比 15%, 16%, 12%
HSL 250.91°, 15.49, 86.08
HSV (or HSB) 250.91°, 4.889, 88.23
XYZ 65.954, 68.128, 80.906
xyY 0.307, 0.317, 68.128
CIE-LAB 86.071, 2.7, -5.165
CIE-LUV 86.071, 0.479, -8.417
CIE-LCH/LCHab 86.071, 5.828, 297.6
CIE-LUV/LCHuv 86.071, 8.431, 273.257
Hunter-Lab 82.54, -1.814, -0.338
YIQ 215.852, -2.3425, 3.8462
YUV 215.852, 4.50388, 0.12989
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#d8d6e1 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d8d6e1 相似颜色

相似颜色

#d8d6e1 色度/色彩

至黑
至白

#d8d6e1 色调

色调变化

#d8d6e1 HTML/CSS代码

#d8d6e1 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d8d6e1.

<span style="color:#d8d6e1;">文本</span>
#d8d6e1 背景颜色

此段背景颜色为 #d8d6e1.

<p style="background-color:#d8d6e1;">文本</p>
#d8d6e1 边框颜色

这个边框颜色为 #d8d6e1.

<div style="border:1px solid #d8d6e1;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d8d6e1;}
.background {background-color:#d8d6e1;}
.border {border:1px solid #d8d6e1;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉