#d8d75a 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d8d75a由84.71%红色,84.31%绿色和35.29%蓝色组成,十进制红色值为216,绿色值为215,蓝色值为90。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,0.46%品红色,58.33%黄色和15.29%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccc66

  • R84.7
  • G84.3
  • B35.3
  RGB 百分比
  • C0.0
  • M0.5
  • Y58.3
  • K15.3
  CMYK 百分比

#d8d75a 颜色转换

#d8d75a十进制的RGB值为R:216, G:215, B:90。 CMYK值为C:0.0, M:0.463, Y: 58.334, K: 15.294

RGB216, 215, 90
百分比84.71%, 84.31%, 35.29%
十六进制d8d75a
十进制14210906
二进制11011000,11010111,01011010
CMYK0.0, 0.463, 58.334, 15.294
CMYK百分比0%, 0%, 58%, 15%
CMY0.153, 0.157, 0.647
CMY百分比15%, 16%, 65%
HSL59.52°, 61.77, 60.0
HSV (or HSB)59.52°, 58.333, 84.71
XYZ54.465, 63.939, 19.145
xyY0.396, 0.465, 63.939
CIE-LAB83.934, -15.45, 60.255
CIE-LUV83.934, 6.088, 75.261
CIE-LCH/LCHab83.934, 62.204, 104.381
CIE-LUV/LCHuv83.934, 75.507, 85.375
Hunter-Lab79.962, -18.351, 41.778
YIQ201.049, 40.7584, -38.6885
YUV201.049, -54.64498, 13.11625
网页安全色#cccc66
颜色名称

#d8d75a 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d8d75a 相似颜色

相似颜色

#d8d75a 色度/色彩

至黑
至白

#d8d75a 色调

色调变化

#d8d75a HTML/CSS代码

#d8d75a 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d8d75a.

<span style="color:#d8d75a;">文本</span>
#d8d75a 背景颜色

此段背景颜色为 #d8d75a.

<p style="background-color:#d8d75a;">文本</p>
#d8d75a 边框颜色

这个边框颜色为 #d8d75a.

<div style="border:1px solid #d8d75a;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d8d75a;}
.background {background-color:#d8d75a;}
.border {border:1px solid #d8d75a;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉