#d8d8ca 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d8d8ca由84.71%红色,84.71%绿色和79.22%蓝色组成,十进制红色值为216,绿色值为216,蓝色值为202。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,0.0%品红色,6.48%黄色和15.29%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 84.7
  • G 84.7
  • B 79.2
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 0.0
  • Y 6.5
  • K 15.3
  CMYK 百分比

#d8d8ca 颜色转换

#d8d8ca十进制的RGB值为R:216, G:216, B:202。 CMYK值为C:0.0, M:0.0, Y: 6.481, K: 15.294

RGB 216, 216, 202
百分比 84.71%, 84.71%, 79.22%
十六进制 d8d8ca
十进制 14211274
二进制 11011000,11011000,11001010
CMYK 0.0, 0.0, 6.481, 15.294
CMYK百分比 0%, 0%, 6%, 15%
CMY 0.153, 0.153, 0.208
CMY百分比 15%, 15%, 21%
HSL 60.0°, 15.22, 81.96
HSV (or HSB) 60.0°, 6.481000000000001, 84.71
XYZ 63.534, 67.975, 65.647
xyY 0.322, 0.345, 67.975
CIE-LAB 85.994, -2.451, 6.892
CIE-LUV 85.994, 0.768, 10.704
CIE-LCH/LCHab 85.994, 7.315, 109.578
CIE-LUV/LCHuv 85.994, 10.732, 85.898
Hunter-Lab 82.447, -6.73, 10.504
YIQ 214.404, 4.4982, -4.3568
YUV 214.404, -6.10184, 1.40014
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#d8d8ca 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d8d8ca 相似颜色

相似颜色

#d8d8ca 色度/色彩

至黑
至白

#d8d8ca 色调

色调变化

#d8d8ca HTML/CSS代码

#d8d8ca 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d8d8ca.

<span style="color:#d8d8ca;">文本</span>
#d8d8ca 背景颜色

此段背景颜色为 #d8d8ca.

<p style="background-color:#d8d8ca;">文本</p>
#d8d8ca 边框颜色

这个边框颜色为 #d8d8ca.

<div style="border:1px solid #d8d8ca;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d8d8ca;}
.background {background-color:#d8d8ca;}
.border {border:1px solid #d8d8ca;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉