#d8e0e8 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d8e0e8由84.71%红色,87.84%绿色和90.98%蓝色组成,十进制红色值为216,绿色值为224,蓝色值为232。在CMKY色彩空间中,他由6.9%青色,3.45%品红色,0.0%黄色和9.02%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#ccccff

  • R 84.7
  • G 87.8
  • B 91.0
  RGB 百分比
  • C 6.9
  • M 3.4
  • Y 0.0
  • K 9.0
  CMYK 百分比

#d8e0e8 颜色转换

#d8e0e8十进制的RGB值为R:216, G:224, B:232。 CMYK值为C:6.896, M:3.448, Y: 0.0, K: 9.02

RGB 216, 224, 232
百分比 84.71%, 87.84%, 90.98%
十六进制 d8e0e8
十进制 14213352
二进制 11011000,11100000,11101000
CMYK 6.896, 3.448, 0.0, 9.02
CMYK百分比 7%, 3%, 0%, 9%
CMY 0.153, 0.122, 0.09
CMY百分比 15%, 12%, 9%
HSL 210.0°, 25.81, 87.84
HSV (or HSB) 210.0°, 6.897, 90.98
XYZ 69.537, 73.736, 86.909
xyY 0.302, 0.32, 73.736
CIE-LAB 88.797, -1.177, -4.837
CIE-LUV 88.797, -4.829, -7.272
CIE-LCH/LCHab 88.797, 4.978, 256.32
CIE-LUV/LCHuv 88.797, 8.729, 236.413
Hunter-Lab 85.87, -5.723, 0.101
YIQ 222.52, -7.3376, 0.7976
YUV 222.52, 4.66728, -5.72008
网页安全色 #ccccff
颜色名称

#d8e0e8 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d8e0e8 相似颜色

相似颜色

#d8e0e8 色度/色彩

至黑
至白

#d8e0e8 色调

色调变化

#d8e0e8 HTML/CSS代码

#d8e0e8 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d8e0e8.

<span style="color:#d8e0e8;">文本</span>
#d8e0e8 背景颜色

此段背景颜色为 #d8e0e8.

<p style="background-color:#d8e0e8;">文本</p>
#d8e0e8 边框颜色

这个边框颜色为 #d8e0e8.

<div style="border:1px solid #d8e0e8;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d8e0e8;}
.background {background-color:#d8e0e8;}
.border {border:1px solid #d8e0e8;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉