#d8e3d6 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d8e3d6由84.71%红色,89.02%绿色和83.92%蓝色组成,十进制红色值为216,绿色值为227,蓝色值为214。在CMKY色彩空间中,他由4.85%青色,0.0%品红色,5.73%黄色和10.98%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 84.7
  • G 89.0
  • B 83.9
  RGB 百分比
  • C 4.8
  • M 0.0
  • Y 5.7
  • K 11.0
  CMYK 百分比

#d8e3d6 颜色转换

#d8e3d6十进制的RGB值为R:216, G:227, B:214。 CMYK值为C:4.846, M:0.0, Y: 5.727, K: 10.98

RGB 216, 227, 214
百分比 84.71%, 89.02%, 83.92%
十六进制 d8e3d6
十进制 14214102
二进制 11011000,11100011,11010110
CMYK 4.846, 0.0, 5.727, 10.98
CMYK百分比 5%, 0%, 6%, 11%
CMY 0.153, 0.11, 0.161
CMY百分比 15%, 11%, 16%
HSL 110.77°, 18.84, 86.47
HSV (or HSB) 110.77°, 5.727, 89.02
XYZ 67.923, 74.392, 74.395
xyY 0.313, 0.343, 74.392
CIE-LAB 89.108, -6.026, 5.066
CIE-LUV 89.108, -5.488, 8.713
CIE-LCH/LCHab 89.108, 7.872, 139.948
CIE-LUV/LCHuv 89.108, 10.298, 122.203
Hunter-Lab 86.251, -10.368, 9.235
YIQ 222.229, -2.378, -6.3721
YUV 222.229, -4.0473, -5.46487
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#d8e3d6 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d8e3d6 相似颜色

相似颜色

#d8e3d6 色度/色彩

至黑
至白

#d8e3d6 色调

色调变化

#d8e3d6 HTML/CSS代码

#d8e3d6 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d8e3d6.

<span style="color:#d8e3d6;">文本</span>
#d8e3d6 背景颜色

此段背景颜色为 #d8e3d6.

<p style="background-color:#d8e3d6;">文本</p>
#d8e3d6 边框颜色

这个边框颜色为 #d8e3d6.

<div style="border:1px solid #d8e3d6;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d8e3d6;}
.background {background-color:#d8e3d6;}
.border {border:1px solid #d8e3d6;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉