#d8e54e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d8e54e由84.71%红色,89.8%绿色和30.59%蓝色组成,十进制红色值为216,绿色值为229,蓝色值为78。在CMKY色彩空间中,他由5.68%青色,0.0%品红色,65.94%黄色和10.2%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccc66

  • R84.7
  • G89.8
  • B30.6
  RGB 百分比
  • C5.7
  • M0.0
  • Y65.9
  • K10.2
  CMYK 百分比

#d8e54e 颜色转换

#d8e54e十进制的RGB值为R:216, G:229, B:78。 CMYK值为C:5.677, M:0.0, Y: 65.939, K: 10.196

RGB216, 229, 78
百分比84.71%, 89.8%, 30.59%
十六进制d8e54e
十进制14214478
二进制11011000,11100101,01001110
CMYK5.677, 0.0, 65.939, 10.196
CMYK百分比6%, 0%, 66%, 10%
CMY0.153, 0.102, 0.694
CMY百分比15%, 10%, 69%
HSL65.17°, 74.38, 60.2
HSV (or HSB)65.17°, 65.93900000000001, 89.8
XYZ57.713, 71.188, 17.908
xyY0.393, 0.485, 71.188
CIE-LAB87.576, -23.052, 69.002
CIE-LUV87.576, -2.367, 85.348
CIE-LCH/LCHab87.576, 72.751, 108.473
CIE-LUV/LCHuv87.576, 85.381, 91.589
Hunter-Lab84.373, -25.555, 46.477
YIQ207.899, 40.7696, -49.7407
YUV207.899, -63.92102, 7.10651
网页安全色#cccc66
颜色名称

#d8e54e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d8e54e 相似颜色

相似颜色

#d8e54e 色度/色彩

至黑
至白

#d8e54e 色调

色调变化

#d8e54e HTML/CSS代码

#d8e54e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d8e54e.

<span style="color:#d8e54e;">文本</span>
#d8e54e 背景颜色

此段背景颜色为 #d8e54e.

<p style="background-color:#d8e54e;">文本</p>
#d8e54e 边框颜色

这个边框颜色为 #d8e54e.

<div style="border:1px solid #d8e54e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d8e54e;}
.background {background-color:#d8e54e;}
.border {border:1px solid #d8e54e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉